1.
แหยมคงส, โกธรรมพ, ใจผ่องป, น้อยน้ำใสป, Nguyen Ngoc T, แหยมคงศ, เอี่ยมอ่องส. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University [Internet]. 18Dec.2017 [cited 12Nov.2019];12(2):15-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/93872