1.
สุจริตเ, สุจริตช. รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University [Internet]. 18Dec.2017 [cited 14Dec.2019];12(2):53-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/98903