Published: 2016-07-26

ความสามารถพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของประชากรในเขตการท่องเที่ยวชายแดน

ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล, เพ็ญประภา เพชระบูรณิน, ธงชัย หงษ์จร

93-100

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน

เนตรนภา เอี่ยมอนุพงษ์ เอี่ยมอนุพงษ์, ดิเรก ธีระภูธร, พิชัย ทองดีเลิศ, ทำรงลักษณ์ เอื้อนครินทร์

139-152