วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารรายสามเดือน เผยแพร่ปีละ 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี โดยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) บทความวิชาการ (Academic Paper) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ประกาศจาก TCI

2019-12-23

ประกาศจาก TCI
ในช่วงนี้ระบบ Thaijo ทำงานได้ช้ามากเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น และจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้กระทบกับประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นเพื่อทำให้การใช้งานระบบยังใช้งานต่อไปได้ทางทีมจึงจำเป็นต้องขอปิดระบบลงทะเบียนเป็นสมาชิกเป็นการชั่วคราวเพื่อดูว่าสามารถทุเลาปัญหาได้มากน้อยเพียงใด จึงแจ้งมาเพื่อทราบ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างของระบบเพื่อให้รองรับผู้ใช้และข้อมูลในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทีมงานกำลังทำงานอย่างหนักในการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ปล. ใครที่อยากลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 22.00-6.00 ของแต่ละวันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของระบบ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Vol 39 No 4 (2019): October-December 2019

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 วารสารตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) ที่มีคุณภาพของอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ประยุกต์ศิลป์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

Published: 2019-12-25

ATTITUDES OF FEMALES FROM THREE GENERATIONS TOWARDS ADVERTISING USING SEX APPEAL

กิตติวัฒน์ นามสวัสดิ์วงศ์, Pinrada - Metharom

151-175

View All Issues