เจ้าของ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี
ในนาม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ที่ปรึกษา Editorial Advisory Board

ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา รักษมณี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.บุญคง หันจางสิทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สมยศ นาวีการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย