วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างสถาบัน

Vol 13 No 1 (2018): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1

Published: 2018-04-30

รูปแบบการตลาดสีเขียวของอุตสาหกรรมอาหารในกลุ่มเยาวชน

วรรณภา ฐิติธนานนท์, ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

การกำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรีภายใต้ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กัมลาศ เยาวะนิจ, ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร, เอก ศรีเชลียง, ดรุณศักดิ์ ตะติยะลาภะ, ไททัศน์ มาลา

การนำนโยบายการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยไปปฏิบัติ

ลดา เมฆราตรี, ไชยา ยิ้มวิไล, สุรชัย ศิริไกร, สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

รูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี

ธีระพงษ์ จองหยิน, นิสา พักตร์วิไล, วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์

ลักษณะงานที่เหมาะสมกับแรงงานผู้สูงอายุ

พัชรพงศ์ ชวนชม, ธีระวัฒน์ จันทึก, พิทักษ์ ศิริวงศ์
View All Issues

Indexed in tci


logo_550

web_template_02_400