บรรณาธิการอำนวยการ

อ.ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว

 

อธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

 

รองอธิการบดี

 

 


บรรณาธิการ

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

 


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 


กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.สมภาร พรมทา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.ดร.เดือน ดำดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า

บริษัทแอดว้านบิธิเนสเวลลอปเมนท์จำกัด

รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.อรรถพร ฤทธิเกิด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พระมหาสมบูรณ์  วุฑฒิกโร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย