การสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย

อักษรา พันธะโคตร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความสำคัญของการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ระยะที่ 2 สร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยการสังเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาสติปัญญา การจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาอารมณ์ จิตใจ และการจัดการเรียนรู้ด้านพัฒนาสังคม

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย 6 ขั้นการเรียนรู้ คือ ขั้นที่ 1 บรรยากาศที่ปลอดภัย ขั้นที่ 2 พึงพอใจ ขั้นที่ 3 วางแผนและลงมือกระทำ  ขั้นที่ 4 ทบทวน ขั้นที่ 5 แลกเปลี่ยน ขั้นที่ 6 สรุป

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th