การศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบนิ้วมือและการเล่านิทานประกอบภาพหนังกระดาษ

รัตนาวดี คำแพง, กาญจนา สุจีนะพงษ์, ฐิติพร พิชญกุล

Abstract


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานปกติ การเล่านิทานประกอบนิ้วมือ และ การเล่านิทานประกอบภาพหนังกระดาษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยจำนวนทั้งสิ้น 90 คน จำนวน 3 ห้องเรียน ใน 3 โรงเรียนภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานแบบปกติ แผนการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบนิ้วมือ แผนการจัดประสบการณ์การเล่า

นิทานประกอบภาพหนังกระดาษ 2) แบบทดสอบความสามารถด้านการฟังและการพูด มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 และ 0.72 ตามลำดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบทางเดียว และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบรายคู่ โดยวิธีบอนเฟโรนี ผลการวิจัยมีดังนี้

         1.  เมื่อพิจารณาพบว่า ความสามารถด้านการฟังและการพูดในภาพรวมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบนิ้วมือ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถด้านการฟังและการพูดในภาพรวมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพหนังกระดาษ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และ ความสามารถด้านการฟังและการพูดในภาพรวมของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานแบบปกติ มีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้

         2.  ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบนิ้วมือ สูงกว่าเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพหนังกระดาษ และการจัดประสบการณ์การเล่าการเล่านิทานแบบปกติ

         3.  ความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบภาพหนังกระดาษ สูงกว่าการเล่านิทานแบบปกติ


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th