ปัจจัยส่งเสริมการเกิดตลาดนัดในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

พุฒพรรณี ศีตะจิตต์, วราลักษณ์ คงอ้วน

Abstract


         บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพ รูปแบบการค้าขายและให้บริการ และความต้องการของผู้ค้าในตลาดนัด เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการค้าขายและให้บริการของตลาดนัดในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผลจากการวิจัยพบว่า ตลาดนัดสองแห่งในมหาวิทยาลัย คือ ตลาดนัดอินเตอร์โซนและตลาดนัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมีลักษณะกายภาพที่แตกต่างกันในเรื่องการวางผังบริเวณและการเข้าถึงตลาดนัด แต่ประสบกับปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถเหมือนกัน รูปแบบการค้าขายและให้บริการของตลาดนัดทั้ง 2 แห่งมีความหลากหลายของสินค้าถึง 6 ประเภท ได้แก่ สินค้าบริโภค สินค้าบริโภคเพื่อความพึงพอใจ สินค้าเครื่องแต่งกาย สินค้าเครื่องประดับ สินค้าอุปโภคในชีวิตประจำวันและสินค้าเบ็ดเตล็ด คิดเป็นจำนวนร้านค้ารวมกว่า 400 ร้านค้า โดยผู้ค้าคิดว่า ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดนัดมีความรุนแรงน้อย จึงมีความต้องการให้ปรับปรุงและพัฒนาตลาดนัดอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง การวิเคราะห์หาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการค้าขายและให้บริการของตลาดนัด จึงพบว่า การเกิดขึ้นของตลาดนัดมีปัจจัยที่สำคัญทั้งสิ้น 4 ประการ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของตลาดนัด รูปแบบการค้าและบริการ การดูแลสถานที่และการจัดการระบบ ข้อเสนอแนะที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเพิ่มขึ้นในตลาดนัดจึงได้แก่ การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงให้มากขึ้น การเพิ่มความหลากหลายในรูปแบบสินค้าและบริการ การจัดการค่าเช่าให้มีความเหมาะสมตามเจตนาการจัดกิจกรรมในสถาบันการศึกษา


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th