การศึกษาสภาพ ปัญหา การกระจายอำนาจการบริหารงานงบประมาณสู่สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1

ชนากานต์ คงกะพันธ์

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา การมอบอำนาจและการใช้อำนาจ  การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1จำแนกตามระดับวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร ขนาดสถานศึกษาที่ผู้บริหารปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 127 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t – test)

            ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก  2) ปัญหาการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับน้อย  3) สภาพการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน  ส่วนสภาพการใช้อำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิทางการศึกษาต่างกัน ในภาพรวมแตกต่างกัน 4) ปัญหาการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษา ขนาดสถานศึกษา และมีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการมอบอำนาจการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน ส่วนปัญหาการใช้อำนาจการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีวุฒิทางการศึกษา  ขนาดสถานศึกษา  และมีประสบการณ์ในตำแหน่งต่างกัน มีปัญหาการใช้อำนาจการบริหารงานงบประมาณไม่แตกต่างกัน


Keywords


การกระจายอำนาจ การบริหารงานงบประมาณ ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

Full Text:

PDF

References


กระทรวงศึกษาธิการ.(2546 ก).คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล.กรุงเทพฯ : กระทรวงฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.(2545).การวางแผนงบประมาณ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา.โครงการนำร่องการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน กระทรวงศึกษาธิการ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

_______.(2545). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.(2550). การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา าตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย.

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.(2545).รายงานการวิเคราะห์เพื่อปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ: อรุณการพิมพ์

_______.(2545).การบริหารเขตพื้นที่การศึกษา : เพื่อคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th