การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

Main Article Content

บุศรากรณ์ คำชะนาม ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4     2) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    3) เปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 4) เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  หัวหน้าฝ่ายวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 126 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติทดสอบทีและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

     1.  โรงเรียน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการดำเนินงานนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก

     2.  ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

    3. โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีการดำเนินงานนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

    4.  โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

    5. การนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กนกวรรณ อินทร์น้อย. (2553). กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 2. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.
กัณฑิมา เพียมูล. (2551). ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองบัวลำภู. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี.
เจริญชัย บรรเลงรมย์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี.
ธวัชพงษ์ รู้บุญ. (2552). สภาพและปัญหาการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่อุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.
ปรวัตร แก้วฝ่าย. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้กระบวนการนิเทศภายในกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนครเขต 3. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร.
ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. (2543). การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
รจนา บุญรอด. (2548). กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศุภวัตร บำรุงสวัสดิ์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน
กับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สันติ บุญภิรมย์. (2552). การบริหารงานวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ : บุ๊คพอยด์.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ กระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมชน สหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. (2557). สพฐ เตรียมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.obec.go.th/news/58375[1 พฤศจิกายน 2557].
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก. กรุงเทพ :
กระทรวงศึกษาธิการ.
สุณีรัตย์ วีระสุนทร. (2553) การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ตราด. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อุดมสิน คำมุงคุณ. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพ
การสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.
อมรรัตน์ เถื่อนทอง. (2554). การบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี