การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

บุศรากรณ์ คำชะนาม, ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์, ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1) ศึกษาการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4     2) ศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4    3) เปรียบเทียบการนิเทศภายในโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 4) เปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ 5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน   กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  หัวหน้าฝ่ายวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จำนวน 126 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติทดสอบทีและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัยพบว่า

     1.  โรงเรียน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีการดำเนินงานนิเทศภายในอยู่ในระดับมาก

     2.  ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประสิทธิผลของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

    3. โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีการดำเนินงานนิเทศภายในแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

    4.  โรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกันทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

    5. การนิเทศภายในและประสิทธิผลของโรงเรียนมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


Keywords


การนิเทศภายใน, ประสิทธิผลของโรงเรียน

Full Text:

PDF

References


กนกวรรณ อินทร์น้อย. (2553). กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

เอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ปทุมธานี เขต 2. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลธัญบุรี

กรองทอง จิรเดชากุล. (2550). คู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน. กรุงเทพฯ : ธารอักษร.

กัณฑิมา เพียมูล. (2551). ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนองบัวลำภู. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุดรธานี.

เจริญชัย บรรเลงรมย์. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจในการบริหารงานของ

ผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุดรธานี. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธานี.

ธวัชพงษ์ รู้บุญ. (2552). สภาพและปัญหาการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่อุดรธานี. วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ปรวัตร แก้วฝ่าย. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการใช้กระบวนการนิเทศภายในกับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สกลนครเขต 3. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร.

ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ. (2543). การนิเทศการศึกษา : ทฤษฎีและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ :

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

รจนา บุญรอด. (2548). กระบวนการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วิทยานิพนธ์สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ศุภวัตร บำรุงสวัสดิ์. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน

กับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สันติ บุญภิรมย์. (2552). การบริหารงานวิชาการ. พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพ : บุ๊คพอยด์.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2550). การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับการ กระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชุมชน สหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย.

. (2557). สพฐ เตรียมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.obec.go.th/news/58375[1 พฤศจิกายน 2557].

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2557). สภาวการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก. กรุงเทพ :

กระทรวงศึกษาธิการ.

สุณีรัตย์ วีระสุนทร. (2553) การศึกษาสภาพการนิเทศภายในตามความคิดเห็นของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ตราด. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

อุดมสิน คำมุงคุณ. (2550). ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิภาพ

การสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี.

อมรรัตน์ เถื่อนทอง. (2554). การบริหารเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th