ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี

ประทานพร แก่นจันทร์

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคมกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากร คือ ประชาชนอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี จำนวน 19 แห่ง รวม 590,334 คน                 กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ได้มาจากการใช้สูตรของ ท่าโร่ ยามาเน่ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าถดถอยพหุคูณ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมระดับปานกลาง (2) ประชาชนที่มีเพศ อายุ อาชีพ ความยาวนานในการอาศัยอยู่ การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นสมาชิกลุ่ม ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นการศึกษาไม่แตกต่างกัน (3) ปัจจัยทางสังคมได้แก่ การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเป็นสมาชิกกลุ่ม ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และการได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลจังหวัดปทุมธานี ระดับปานกลาง ผลการทดสอบความถดถอยพหุคูณ และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านเทศ, อายุ, อาชีพ, ความยาวนานในการอยู่อาศัย, การเป็นสมาชิกกลุ่ม, การชักชวนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ความศรัทธาในตัวของผู้บริหาร, การได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนที่ต่างกัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยแตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านการศึกษาต่างกันจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่แตกต่างกัน

Keywords


การมีส่วนร่วม,การจัดการขยะมูลฝอย,เทศบาลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Full Text:

PDF

References


ประสิทธิ สันติกาญจน์ (2530) “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”

วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มนตรี นาคสมบูรณ์ (2540) “การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีของ

องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดปทุมธานี” ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒน

บริหารศาสตร์

วิโรจน์ ฮะวังจู (2550) “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย : ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนในเขตตำบลนาดี

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุภควดี ธนสีลังกูร (2545) “การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาเฉพาะ

กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น” วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

(สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th