รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประภาพรรณ ปรีวรรณ

Abstract


          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) สร้างและยืนยันรูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และ3) เสนอแนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 421 คน จากแหล่งข้อมูล คือ สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 421 แห่ง มีการตรวจสอบและพัฒนารูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้านผู้ประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และเก็บตัวอย่างได้ จำนวน 297 แห่ง เป็นอัตราการตอบกลับ (Response Rate) คิดเป็นร้อยละ 70.6 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยใช้โปรแกรม LISREL 9.2 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 1) องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารจัดการระบบทวิภาคี                ความร่วมมือ และการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันมาก และทุกองค์ประกอบ ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2) โมเดลการวิเคราะห์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ 2= 82.876, df = 48, P-value = 0.0013, GFI = 0.963, AGFI = 0.925, χ 2/ df = 1.726) แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (Byme, 1998) 3) แนวทางการใช้รูปแบบในการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี                                 ตามองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการระบบทวิภาคี ได้แก่ การพัฒนา; รูปแบบการเรียนการสอน มาตรฐานการอาชีวศึกษา และการนิเทศ ติดตามผลการฝึกทักษะและการเรียนรู้ ด้านความรวมมือ ได้แก่                          การพัฒนา; การสนับสนุนของรัฐบาล งบประมาณและทรัพยากร และการพัฒนาระบบทวิภาคี ด้าน                       การจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การพัฒนา; ด้านหลักสูตร ครูผู้สอน การใช้สื่อและกิจกรรม และการวัดและประเมินผล

 


Keywords


รูปแบบ,ประสิทธิผล,การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

Full Text:

PDF

References


จรัญ ชัยทิพย์. (2545). การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคของ

นครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

เฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้. (2541). แนวการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี. อ้างใน ศูนย์ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ, 2555.

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551. (2551). การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี.

สืบค้นจาก http://www.vec.go.th.

ยงยุทธ แฉล้มวงษ์. (2555). ไฮไลท์แรงงานไทยในปี 2555. สืบค้นจาก

http://www.v-cop.net/file/ธปท.

สิริมนต์ นฤมลสิริ. (2557). กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2556). ยุทธศาสตร์เร่งรัดพัฒนาอาชีวศึกษา.

สืบค้นจาก http://www.kycec.ac.th/document/Plan.docx.

Byrne, B. M. (1998). Structural Equation Modeling with LISREL, PRELIS and SIMPLIS:

Basic Concepts, Applications and Programming. Mahwah, New Jersey.

Deming, W. Edwards. (1986). Out of the Crisis. MIT Center for Advanced Engineering

Study. ISBN 0-911379-01-0.

Malhotra, N. K. (1996). Marketing Research: An vocational applied orientation.

Singapore: Prentice-Hall, Inc.

Von Bertalanffy, L. (1956). General System Theory: General Systems. Yearbook of

the Society for the Advancement of General System Theory. 1: 1-10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdihsjournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th