Vol 9, No 1 (2014)

มกราคม - เมษายน 2557

Table of Contents

บทความวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท มุมกล้อง จำกัด PDF
จิดาภัส เลิศฤทธิ์เรืองสิน 1-7
คุณภาพชีวิตการทำงานภายหลังการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง: กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักงานปลัด กระทรวงยุติธรรม PDF
พัณณ์ชิตา คงสม 8-15
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความสนใจของนักลงทุนทั่วไปในการเข้ามาลงทุน ในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ PDF
เถลิงศักดิ์ ตันติพินธวัตร 16-25
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพฤฒพลัง: กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี PDF
จำรูญ บริสุทธิ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, บัญญัติ ยงย่วน, ผดุงชัย ภู่พัฒน์ 26-35
รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา: กรณีศึกษา ผู้ขับรถยนต์ในเขตภาคกลางและกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง PDF
นิวัฒน์ อมาตยกุล, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, อุทัย ศิริภักดิ์, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 36-46
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในจังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
บุญชิน เสาวภาภรณ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์ 47-59
รูปแบบการสอนเชิงบูรณาการเครือข่ายสังคมที่มีผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี PDF
เอกญา แววภักดี, สาโรช โศภีรักข์ 60-71
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามมาตรฐานบริการสาธารณะกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลเมืองในประเทศไทย PDF
นิพนธ์ ไตรสรณะกุล 72-86
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความสำเร็จการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
อรสา แก้วสารถี, สมบัติ คชสิทธิ์, อรสา จรูญธรรม 87-95
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการอยู่ดีมีสุขของข้าราชการตำรวจทางหลวงชั้นประทวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง PDF
ระพีพันธ์ โพนทอง 96-102
สัมฤทธิผลของนโยบายการบริหารจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง PDF
จาฏุพัจน์ มีสันทัด, สมาน งามสนิท, สุดใจ ทูลพานิชย์กิจ, บุญเรือง ศรีเหรัญ 103-111
การประเมินสมรรถนะการบริหารน้ำของสำนักการระบายน้ำในกรุงเทพมหานคร PDF
วัชรินทร์ โกมลมาลย์ 112-119
แนวคิดเรื่องการข้ามพ้นความเป็นศาสนาของพุทธทาสภิกขุ PDF
มนตรี เพชรนาจักร 120-128
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา PDF
ลออง วัจนะสาริกากุล, ช่อเพชร เบ้าเงิน, บุญเรือง ศรีเหรัญ 129-141
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น PDF
เย็นตา รุ่งสุวรรณ 142-153
ปัจจัยเชิงสาเหตุของความพร้อมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุนมนุษย์ของโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
เอกชัย บุญเชิญ, เกษมชาติ นเรศเสนีย์, บุญเรือง ศรีเหรัญ 154-165
ปัจจัยเชิงพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
จำเนียร แจ่มอำพร, บุญเรือง ศรีเหรัญ, ช่อเพชร เบ้าเงิน 166-175
การพัฒนาระบบการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน PDF
จารวี โกมลดิษฐ์ 176-185