Vol 9, No 2 (2014)

พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

Table of Contents

บทความวิจัย

กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ
นัทธีรา พุมมาพันธุ์ 1-14
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณจากการจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เรื่องงานประดิษฐ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อรวรรณ เฉลยนาค 15-26
นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทยสู่การแข่งขันในระดับสากล
ชำนาญ เจนพานิชย์ 27-28
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความรับผิดชอบของเด็กปฐมวัย
จิตรา ชนะกุล 39-50
การสร้างรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีความสุขแบบ PSAREC สำหรับเด็กปฐมวัย
อักษรา พันธะโคตร 51-62
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการเข้าใจผู้อื่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย
ชัชวีร์ แก้วมณี 63-72
ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย
ฤทัย โปวานนท์ 73-82
ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีต่อพฤติกรรม การประเมินทางประสาทสัมผัสของเด็กปฐมวัย
ทศวรรณ คำสงค์ 83-92
การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กวัยเตาะแตะ
นิรัญชา ทิพกนก 93-102
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการถ่ายโยงการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน
บังอร เสรีรัตน์ 102-114
การพัฒนาสื่อเสริมเอ็มเลินนิ่ง (M-Learning) เรื่อง Emergency Procedure วิชา ความปลอดภัยการบิน สำหรับ ลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน
ชมเกียรติ เขมานันต์, สุรชัย ประเสริฐสรวย 115-122
การศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานโดยใช้รูปแบบระดับชั้นลดหลั่นเชิงเส้น
สุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ, อรสา จรูญธรรม, บุญเรือง ศรีเหรัญ 123-132
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียน
สุรัตน์ สุทธิชัชวาลย์, อรสา จรูญธรรม, บุญเรือง ศรีเหรัญ 133-142
การพัฒนาดัชนีคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูมุสลิมในภาคกลาง
คุณาวุฒิ เดชเสถียร 143-152
การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะวินัยนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฮินดล เดชเสถียร 153-164
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภูดิศ พัดพิน 165-176
การศึกษาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ การเล่านิทานประกอบนิ้วมือและการเล่านิทานประกอบภาพหนังกระดาษ
รัตนาวดี คำแพง, กาญจนา สุจีนะพงษ์, ฐิติพร พิชญกุล 177-188
การพัฒนาตัวชี้วัดระดับบุคคลในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพยม จันทร์น้อย, สมบัติ คชสิทธิ์, ช่อเพชร เบ้าเงิน 189-202
ประสิทธิผลการบริหารจัดการกรมพระธรรมนูญ กระทรวงกลาโหม
จิระ โกมุทพงศ์ 203-210
การประเมินความต้องการจำเป็นของการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 211-220
การอนุรักษ์หุ่นกระบอกของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ศรัณยพัชร์ ศรีเพ็ญ 221-234
ปัจจัยส่งเสริมการเกิดตลาดนัดในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษา ตลาดนัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
พุฒพรรณี ศีตะจิตต์, วราลักษณ์ คงอ้วน 235-248
กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริมของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย
วิลาสินี ยนต์วิกัย 249-266
การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยภายใต้กรอบอาเซียน
ฑัตษภร ศรีสุข 267-284
ทัศนคติของกลุ่มผู้รับสารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อโครงการเพื่อสังคมของหน่วยงาน ที่มีการใช้ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อรรถการ สัตยพาณิชย์ 285-296
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาญจนา ดำนิล 296-308