Vol 9, No 3 (2014)

กันยายน - ธันวาคม 2557

Table of Contents

บทความวิจัย

การศึกษาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจในประเทศไทย
ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 1-10
ผลการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการพัฒนาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จังหวัดตรัง
วันวิสา ชูการ 11-22
ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม จังหวัดพิจิตร
สุณีย์ พุทธา 23-34
การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมการบริหารจิตตามแนวพุทธสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
กิตดา ปรัตถจริยา 35-42
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการดำเนินงาน ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอื้อมพร สายเสมา, เสนอ ภิรมจิตรผ่อง, มาลี ไชยเสนา 43-54
คุณภาพชีวิตของคนพิการทางการเคลื่อนไหววัยรุ่นที่ใช้อุปกรณ์ดัดแปลงในท้องถิ่น อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
คุณกร ศรีสุนทร 55-66
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ
พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี, อุษา คงทอง 67-84
การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์
กุลธี สุทธา 85-94
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณิชาภา ธพิพัฒน์ 95-104
การจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ศึกษากรณี อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง
ศุทธินี สถิตธรรมดี 105-114
การศึกษาองค์ประกอบของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
วราภรณ์ วราธิพร, พิทักษ์ นิลนพคุณ, อุษา คงทอง, บุญเรือง ศรีเหรัญ 115-126
ปัจจัยที่มีผลต่อการยื่นแบบและแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านอินเทอร์เน็ตในเขตสำนักงานสรรพากร ภาค 4
สาวิตรี นาคศรีม่วง 127-138
คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
สุจิตรา แนใหม่ 139-148
การป้องกันปัญหายาเสพติดของเยาวชนไทย ภาคเหนือตอนล่างสู่ความเข้มแข็ง ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดเพชรบูรณ์
สนธยา ชมภู 149-158
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโอกาสและความท้าทายในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ไททัศน์ มาลา, เกษมชาติ นเรศเสนีย์, บุญเลิศ ไพรินทร์ 159-172
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา กับการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำพร ไกรเพชร 173-182
การศึกษาบทบาทที่เป็นจริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามความคิดเห็นของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ไพรัตน์ เวชการ 183-190
การศึกษาสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตกับการใช้บริการของสมาชิกต่อสหกรณ์: กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด
สุชญา ควรระงับ 191-200
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาของสถานประกอบการ เขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
อำพล เทศดี 201-208
การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความสนใจและพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดบุรีรัมย์ : กรณีศึกษาชาติพันธุ์ไทยกลาง ลาวอีสาน เขมรถิ่นไทย ส่วย และไทยโคราช
ประภาส พาวินันท์ 209-220