Vol 10, No 1 (2015)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 1

Table of Contents

บทความวิจัย

การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียน โดยใช้หลักการบริหารวงจรเดมมิ่งในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
มรกต วงษ์เนตร 1-14
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา PDF
มหาชาติ อินทโชติ, สาโรช โศภีรักข์ 15-26
การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบยืดหยุ่น สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี PDF
สุนทรี สกุลพราหมณ์, สุรชัย ประเสริฐสรวย 27-35
การพัฒนาแบบจำลองโลกเสมือนจริง สำหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ PDF
นวรัตน์ แซ่โค้ว, สุรชัย ประเสริฐสรวย 36-45
การพัฒนารายการวีดิทัศน์ ด้วยเทคนิคการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
ประภาสินี นิรมลพิศาล, ณัฐพล รำไพ 46-55
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับความเครียดของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1 PDF
เยาวลักษณ์ อึงสวัสดิ์, ปนัดดา ยิ้มสกุล, สุรศักดิ์ หลาบมาลา 56-68
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับรายการคงค้างของกิจการ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) PDF
สุดารัตน์ หอมกลิ่น, ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 69-75
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรอย่างยั่งยืน ของชุมชนในลุ่มน้ำลำเชียงไกร PDF
มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ 76-87
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับบทบาทการบริหาร งานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
จีรนันท์ เกิดม่วง 89-97
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับบทบาทการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ PDF
กันต์ฤทัย คลังพหล, สาธิดา สกุลรัตนกุลชัย 98-108
การพัฒนาวีดิทัศน์ภาพเคลื่อนไหว เรื่อง คำบุพบทภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ PDF
กิตติพงษ์ ศิริพงษ์, สุวิช บุตรสุวรรณ 109-116
วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร PDF
กัมลาศ เยาวะนิจ 117-126
การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
ธัชชัย ชูกลิ่น 127-141
อาหารและขนมไทยพื้นบ้านโบราณ หมู่บ้านคลองขนมหวาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี PDF
ชวาลา ละวาทิน, ทิพย์สุคนธ์ ไตรต้นวงศ์ 142-155
การศึกษาวิธีสอน เทคนิคการสอน และพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์ ของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดอ่างทอง PDF
สุวรรณา จุ้ยทอง 156-168
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ทางความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง การเรียนรู้ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย PDF
ฐิติพร พิชญกุล 169-181