Vol 10, No 2 (2015)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 2

Table of Contents

บทความวิจัย

ความต้องการรายการวิทยุในอนาคตของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี PDF
กุลกนิษฐ์ ทองเงา 1-12
การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
พลอยนภัส ทองสายบุญลี 13-21
วัฒนธรรมไทยกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น PDF
กัมลาศ เยาวะนิจ 23-33
การประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของประชาคมธรรมศาสตร์ ในการใช้งานบริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต PDF
พิเชฐ คูชลธารา 35-45
การศึกษาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
วราพร ม่วงประถม, พรเทพ รู้แผน 47-55
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 PDF
นิภาพร กลิ่นเกตุ, พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ 57-67
การบริหารงานวิชาการ กับความผูกพันต่อองค์การ ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี PDF
สุรางค์ ลิ้มเจริญ, พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ 69-78
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี PDF
กัญญา ฤทธิ์สาคร, พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ 79-88
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี PDF
พงษ์อิศรา ประหยัดทรัพย์, พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ 89-99
การบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 PDF
ฐาปนันท์ กันยา, พรทิพย์ สุริยาชัยวัฒนะ 101-110
การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัดนครสวรรค์ PDF
รุจิราพร หงษ์ทอง 111-120
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กับพัฒนาการเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
จิตตนันท์ เจียมสุชน, สุทธิพร บุญส่ง 121-129
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร PDF
วราภรณ์ ช้างอยู่, สุทธิพร บุญส่ง 131-140
การประยุกต์กระบวนทัศน์การตัดสินใจบนฐานของการแบ่งปันความรู้เพื่อเป็นกระบวนการปฏิบัติ แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองในการบริหารจัดการศึกษาท้องถิ่น PDF
สุวรรณา โชติสุกานต์ 141-151
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 PDF
อนงค์ อาจจงทอง, ปริญญา มีสุข 153-163
การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 PDF
โสภณ สวยขุนทด, ปริญญา มีสุข 165-175
การนำเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
นิทัศน์ หามนตรี 177-185
การนำเสนอแนวทางการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้การบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิ่ง PDF
นิรุธ บัญฑิโต 187-194
การศึกษาประสิทธิผลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยฐานสมรรถนะ ในสถานประกอบการภาคกลางของประเทศไทย PDF
วิวัฒน์ คลังวิจิตร 195-202
การพัฒนาชุดฝึกอบรมทักษะการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
นริสานันท์ เดชสุระ 203-215
การพัฒนาโปรแกรมโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรมไตรสิกขา เพื่อสร้างเสริมจิตสาธารณะนักศึกษาปริญญาบัณฑิต PDF
ชัยยศ เดชสุระ 217-231
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของนายกสภามหาวิทยาลัย กับประสิทธิผลสถาบันอุดมศึกษา PDF
นุสรา เกิดประทุม 233-243
การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง PDF
กฤตยาพร ช่างปั้น 245-252
การศึกษาสภาพและปัญหาการวางแผนกำลังคนของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 PDF
อรรคพล ฤกษ์นาวี 253-261
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูของสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง PDF
พรพนา บัญฑิโต 263-271
ผลการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู PDF
วัสส์พร จิโรจพันธุ์, กันต์ฤทัย คลังพหล 273-285
ความสำเร็จในการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นสตรี PDF
ยุวดี รื่นภาค, สอาด บรรเจิดฤทธิ์, อภิชัย ศรีเมือง, ปิยะวรรณ เลิศพานิช 287-300
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ : กรณีศึกษาชุมชนเลียบคลองมอญ แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร PDF
นวมณฑ์ อุดมรัตน์ 301-310
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง HOWDY ENGLISH สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 PDF
ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว, จงกล แก่นเพิ่ม 311-317
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากชุดการสอนแบบบูรณาการ คำศัพท์ภาษาไทยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย PDF
ธนทร ฐานะพรรณดร 319-329
การประเมินองค์การแห่งการเรียนรู้ของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ PDF
เกศรี ลีลาศรีบรรจง 331-340
ปัจจัยเชิงสาเหตุและประโยชน์ทางธุรกิจของการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PDF
สำเริง ไกยวงค์ 341-351
การพัฒนาเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่อง ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 PDF
ศนียา พันธ์ศรี, จงกล แก่นเพิ่ม 353-360
ผลการใช้สื่ออีเทรนนิ่ง เรื่อง อุปกรณ์ฉุกเฉิน สำหรับ พนักงานปฏิบัติการบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) PDF
ทศพร ทองธนสิน, จงกล แก่นเพิ่ม 361-367
“แหนแห่ให้เห็นงาม”: พฤติกรรมการยอมรับ และการมีส่วนร่วม ในการแหนแห่ทางวัฒนธรรม ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ PDF
ธีรยุทธ นิลมูล 369-379
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดนครนายก PDF
ฐิติพงศ์ โกสันต์ 381-389