Vol 10, No 3 (2015)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 3

Table of Contents

บทความวิจัย

รูปแบบประสิทธิผลของผู้เรียนสาขาวิชาชีพ สำหรับวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ PDF
อัชฌพร อังกินันทน์ 1-11
การรณรงค์ค่านิยมทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ (ทุนมนุษย์)ในเจเนอเรชั่น Y เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของประเทศไทย PDF
ณัฎฐ์ พัชรภิญโญพงศ์ 13-19
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการสร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลาง PDF
อมรรักษ์ สวนชูผล, กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 21-29
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารสถานศึกษา กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
กนกวรรณ สุ่มพ่วง 31-39
การศึกษาสภาพ ปัญหา การกระจายอำนาจการบริหารงานงบประมาณสู่สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 PDF
ชนากานต์ คงกะพันธ์ 41-48
การศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
เสรี ตั้งเจริญ 49-57
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
พัชราภรณ์ เย็นมนัส 59-69
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรในเครือบริษัทนิตโต เดนโกะ PDF
สายใจ นาคปั้น 71-81
การศึกษาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดอ่างทอง PDF
ประทีป ศรีเพชรเจริญ 83-91
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยโดยใช้ทฤษฎีจากฐานราก The Research Conceptual Framework Establishment by the Grounded Theory PDF
สัญญา เคณาภูมิ 93-103
การคุกคามทางเพศกลุ่มชายข้ามเพศ: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก PDF
ชลธิชา ทิพย์ประทุม, พิทักษ์ ศิริวงศ์ 105-113
การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท PDF
สุรวุฒิ ตั้งดี 115-123
การศึกษาบทบาทการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
จิราภรณ์ ขยัน 125-132
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของธุรกิจโลจิสติกส์ภาคบริการ เขตภาคกลางในประเทศไทย PDF
สอาด บรรเจิดฤทธิ์ 133-141
การพัฒนาการใช้สื่อเพื่อการรณรงค์ในการให้ความรู้แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแก่ พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน PDF
พระมหาอัมพร พันธุ์กา, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 143-153
การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 PDF
อัจฉราพร กรึงไกร 155-164
ยุทธศาสตร์การตลาดโคเนื้อสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
อำนาจ ภิญโญศรี 165-174
การศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบCIPPA Model กับการเรียนแบบปกติในพื้นฐานอาชีพงานธุรกิจ ระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย PDF
สมใจ คลังวิจิตร 175-181
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศภายในกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 PDF
บุศรากรณ์ คำชะนาม, ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์, ดร. ศิริพันธ์ ติยะวงศ์สุวรรณ 183-190
การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 PDF
พรพัฒน์ ภักดิ์โพธิ์, ผศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์, ผศ.ธนวัฒน์ ธิติธนานันท์ 191-196
องค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ PDF
วิชสุดา ร้อยพิลา, ปรีดา ไชยา 197-211
แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสำปะหลังสด กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกก ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว PDF
กุลบัณฑิต แสงดี 213-225
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวไทยในการเลือกที่พักแรมเขตอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา PDF
ชดากร สถิตย์ 227-236
การรับรู้การบริหารเชิงกลยุทธ์ของครูโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ PDF
ธนภร จิตธำรงสุนทร, พัชรีวรรณ กิจมี 237-248
การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาในการดำเนินงานโรงเรียนของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1 อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ PDF
เสาวนีย์ กูณะกูง 249-259
กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 PDF
ดนุพล ตลาด 261-271
การพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง PDF
สุปราณี จันทร์ส่ง 273-283
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง PDF
วิทูลย์ แก้วสุวรรณ 285-294
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลในจังหวัดปทุมธานี PDF
ประทานพร แก่นจันทร์ 295-302
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง PDF
วิสูตร ชลนิธี 303-316
ประสิทธิผลนโยบายมลพิษอุตสาหกรรมของไทย PDF
ไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์, ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, สมาน งามสนิท, บุญเรือง ศรีเหรัญ 317-325
รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการบริหารการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี PDF
ประภาพรรณ ปรีวรรณ 327-338
แนวทางการบริหารจัดการการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ PDF
สุพจน์ ทรายแก้ว 339-348
การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร PDF
พิษณุ อิ่มวิญญาณ, พนิต กุลศิริ 349-359
การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 PDF
อลิษา สืบสิงห์ 361-369
การศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง PDF
กฤษณะ ทัพบำรุง 371-380