Vol 11, No 1 (2016)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 1

Table of Contents

บทความวิจัย

การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์:กรณีศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี PDF
นิติกร อ่อนโยน, ฐาปนา จ้อยเจริญ, จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ 1-10
การศึกษารูปแบบศิลปกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงวัยเพื่อบำบัดภาวะซึมเศร้า PDF
ทักษิณา สุขพัทธี 11-22
อัตลักษณ์ขององค์กรจากการรับรู้ของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย PDF
ศุภมาศ ปลื้มกุศล 23-34
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจชุมชนกรณีกลุ่มเลี้ยงปลากระชังและ กลุ่มสหกรณ์เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม PDF
สัญญา เคณาภูมิ, เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร, ภักดี โพธิ์สิง 35-44
การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง PDF
ทิวา ประสุวรรณ, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ดารากร เจียมวิจักษณ์, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์ 45-60
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา PDF
ชวาลา ละวาทิน 61-70
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมระดับ 4 ดาว ย่านสยามสแควร์ PDF
พิชญา วัฒนะรังสรรค์, ชลวิช สุธัญญารักษ์ 71-80
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี PDF
วาริน เชิญกลาง 81-90
ปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทย PDF
วิลาสินี ยนต์วิกัย 91-100
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ PDF
วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา 101-112
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย PDF
วันวิสา จงรักษ์, เนตร์พัณณา ยาวิราช 113-122
การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 PDF
กัลยา พรมรัตน์ 123-132
การพัฒนารูปแบบการสื่อสารรณรงค์เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบบูรณาการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ PDF
เรืองฤทธิ์ กิตติวิทยาพงศ์, ผศ.ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ, ผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์ 133-146
สภาพปัญหาการสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการในระดับประถมศึกษา PDF
กันต์ฤทัย คลังพหล, วัสส์พร จิโรจพันธุ์, ณัฐวัตร สุดจินดา 147-158
การพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจรับซื้อของเก่า PDF
พูลทวี บุญศรีพิทักษ์, อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, ณัฐวุฒิ โรจน์นิรุตติกุล 159-170
กระบวนการต่อสู้ต่อความเชื่อทางสังคมของคนพิการ PDF
วิชัย จันทร์บุญ, มณีมัย ทองอยู่ 171-182
ระดับการคุกคามทางเพศต่อวัยรุ่นหญิงผ่านพื้นที่เสมือนจริง PDF
อนุกูล มโนชัย, ดุษฎี อายุวัฒน์, ชูพักตร์ สุทธิสา 183-196
รูปแบบสมรรถนะผู้นำองค์กรแห่งความสุขภาคเอกชน PDF
กำพลสิริ พุทธรักษา, อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, Doungnetre Thummakul 197-210
ความต้องการ ความคาดหวัง และการวัดผลสำเร็จของงานบริการวิชาการ ของคณะวิทยาการจัดการต่อชุมชนท้องถิ่น PDF
อุบล ไม้พุ่ม, พวงเพชร สุขประเสริฐ, มนสิชา อนุกูล 211-220
รูปแบบของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
พัชราภรณ์ มาสุวัตร์, ช่อเพชร เบ้าเงิน, สุรพล น้อยแสง 221-230
ปัจจัยที่มีผลต่อการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าในจังหวัดน่าน PDF
ภานุวุธ บูรณพรหม, นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 231-240
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา PDF
สัจจะพร วิริยะจรรยา, ผศ.ดร.สรรฤดี ดีปู่, ดร.สมเกียรติ ทานอก 241-252
การพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 PDF
สกล คามบุศย์, เฉลย ภูมิพันธ์, ธันยาภรณ์ พาพลงาม 253-268
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาละและตำบลกาบัง PDF
สุวรรณิน คณานุวัฒน์ 269-280
กีฬากับความรัก เอกลักษณ์ และการพัฒนาท้องถิ่น ของ สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด PDF
นราธิป ตรีเจริญ, สมบูรณ์ สุขสำราญ, ชัยอนันต์ สมุทวณิช, สุเทพ เชาวลิต 281-294
การศึกษาแบบพฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 PDF
วินัย ทองภูบาล, อรณิชชา อัครพิชากุล 295-304
การคงอยู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น PDF
ดร.ไททัศน์ มาลา 305-318
พฤติกรรมผู้บริโภคในการรับประทานอาหารจากผักพื้นบ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อิสรีย์ บ่อวารี 319-326
บรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะของงานที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา PDF
ศุตานันท์ คุขุนทด, มะดาโอะ สุหลง 327-336
ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นำตนเองของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา PDF
เพชรสุดา ภูมิพันธุ์, พนิตนันท์ อุดมทรัพย์, วิวรรณ กาญจนวจี 337-348
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา PDF
นงลักษณ์ พวงมาลัย 349-361