Vol 11, No 2 (2016)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 2

Full Issue

View or download the full issue PDF PDF

Table of Contents

บทความวิจัย

สารบัญและผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 3 PDF
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเครือข่าย OTOP และ แหล่งท่องเที่ยวในเขตริมน้ำ อำเภอเมืองและอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี PDF
พุฒพัณณิน คำวชิระพิทักษ์, ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง, มนัญญา คำวชิระพิทักษ์ 1-11
บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร PDF
พระมหาจำเนียร พระครูสิริสุตโสภณ คำสุข, จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, สอาด บรรเจิดฤทธิ์, บุญเรือง ศรีเหรัญ 13-26
รูปแบบโครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน PDF
นิตยา วีระพันธ์, สุวรรณา โชติสุกานต์, อรสา จรูญธรรม 27-38
การบริหารกิจการคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ PDF
พระศักรินทร์ ไชยโพธิ์, ไพโรจน์ พรหมมีเนตร 39-47
การเตรียมตัวเกษียณอายุราชการ ของผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา PDF
ศิริวรรณ มนอัตระผดุง, พิทักษ์ ศิริวงศ์ 49-62
การศึกษาช่องทางการขายหลักของบริษัทประกันชีวิตผ่าน ตัวแทนประกันชีวิต PDF
ธราพงศ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิ 63-72
การส่งออกยาสีฟันสมุนไพรไทยทิพย์เข้าสู่ตลาดประเทศไนจีเรีย : ปัญหา อุปสรรค และบทเรียน PDF
ถนัญรัชฏ์ แสนสุข 73-92
การศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ในรายวิชา TMT423 ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว PDF
ณัฎฐพงษ์ ฉายแสงประทีป 93-102
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจ กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ PDF
ชวาพร เป็นกล 103-115
ปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ระดับประถมศึกษา โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง PDF
เสาวลักษณ์ ประมาน, ประวิทย์ ประมาน 117-125
การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต กรณีศึกษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในเขตจังหวัดปทุมธานี PDF
กาญจนาภรณ์ บุญเกิด, อภิรดา สุทธิสานนท์, รัชตา มิตรสมหวัง 127-135
การวิเคราะห์ต้นทุนขนส่งของการเลี้ยงกุ้งขาวในจังหวัดนครปฐม PDF
ธนาณัติ กล้าหาญ, ศุภวัสส์ เลิศธนะพิพัฒ, สุดารัตน์ สุวรรณโชติ, อารี สิริคงสุข 137-146
ผลการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัฐบาล ในจังหวัดปทุมธานี PDF
ณพัฐอร บัวฉุน, อรกัญญา รัชวัฒน์ 147-155
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
ณพัฐอร บัวฉุน, สุพัตรา ถนอมวงษ์ 157-166
ความพึงพอใจในหลักสูตรและความคาดหวังในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต PDF
ไพรินทร์ บุญญสิริสกุล 167-175
คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่พึงประสงค์ของนายจ้าง PDF
หรรษา เวียงวะลัย, วรรณิภา พาณิชกรกุล, วัฒนี บุญวิทยา, นันท์ปภัทร์ ทองคำ, สุภณิดา พัฒธร, อัณนภา สุขลิ้ม 177-184
ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเพื่อสร้างคุณค่าตราสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย PDF
วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 185-192
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่น้องออมเงิน PDF
อมีนา ฉายสุวรรณ, ชุมพล จันทร์ฉลอง 193-203
การพัฒนาศักยภาพการวิจัย R2R ของบุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ 205-214
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี PDF
ปิยะ กล้าประเสริฐ 215-227
ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการปฏิบัติการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม ในโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา : นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ PDF
กรรณิการ์ ฉิมพลี 229-235
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา PDF
รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล 237-245
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของชุมชนกับศิลปกรรมในเขตพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา PDF
นภสินธุ์ เรือนนาค, สุเทพ สุสาสนี 247-257
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
ณัฎฐิรา ศุขไพบูลย์, ดาวรถา วีระพันธ์ 259-268
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อสุขภาพองค์การโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 PDF
รัตติยา จันทร์หอม 269-278
แนวทางการปรับปรุงการรถไฟแห่งประเทศไทย PDF
ก้านทอง บุหร่า 279-288
การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ สาระประวัติศาสตร์โดยวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่มีต่อทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 PDF
ชัชพล ศิริกุล 289-295
การศึกษาบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 PDF
ปกิตตา เอนกบุญทิพย์, พรเทพ รู้แผน, นริสานันท์ เดชสุระ 297-305
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยใช้แผนที่ทางความคิด PDF
พนิดา ชาตยาภา 307-321
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคลังสินค้าแห่งใหม่ กรณีศึกษา บริษัท RP สาขากรุงเทพมหานคร PDF
กุลบัณฑิต แสงดี, สุภาวดี สายสนิท, ปิยรัตน์ แต่เจริญ 323-336
กระบวนการถ่ายทอดความรู้นาฏศิลป์ไทย: ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ PDF
บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร 337-345
ปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรไทย PDF
ปุณณดา มาสวัสดิ์, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ 347-356
กลยุทธ์การตลาดตามการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค PDF
ศศิประภา พันธนาเสวี 357-366
ผลสัมฤทธิ์การทำโครงการปฏิบัติการวิชา 4572710 ความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการสอนแบบ PDCA ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชน PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา นัยผ่องศรี 367-372
ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารกับความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคใต้ PDF
หยาดพิรุฬห์ สิงหาด, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 373-383
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) PDF
อรัญญา จินาชาญ, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล 385-397
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า PDF
อำพล พาจรทิศ 399-408