Published: 2017-03-31

การใช้สารสนเทศของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร

สายวิทย์ สุธรรมวิรัตน์, น้ำทิพย์ วิภาวิน, ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์

73-85

ปัจจัยด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ กรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ศรัฐ สิมศิริ, มานะ เอี่ยมบัว, ชนินทร์ กุลเศรษฐัญชลี, สธนวัชร์ ประกอบผล, วรรณิกา เกิดบาง, นรินทร สรวิทย์ศิรกุล, รตนนภดล สมิตินันทน์

137-147

อนาคตภาพการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า

จงสถาพร ดาวเรือง, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, สุธี ประจงศักดิ์, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์

289-300