Vol 12, No 2 (2017)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

Table of Contents

บทความวิจัย

การศึกษากลยุทธ์กระบวนการแนะแนวนักศึกษาสู่ความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน
ฐาปนะ แตงจุ้ย, ปาลิดา สำเภาทอง, ปิ่นฤทัย คงทอง, นียกานต์ ลิ่มอรุณ, กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ
แนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของเครือข่ายละครกรุงเทพ
รณชาติ บุตรแสนคม
การจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ปรีชา คำมาดี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จิราวรรณ คงคล้าย
ปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของชาวพม่าในประเทศไทย
วิลาสินี ยนต์วิกัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประกอบการทางการเงินของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อลิสา ประมวลเจริญกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กับความรู้เรื่องโรคเอดส์ของผู้รับบริการสาธารณสุขในอำเภอเมืองปทุมธานี
มณินทรา สุขประเสริฐ, พรสิทธิ์ พัฒนานุรักษ์, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
การเสริมสร้างลักษณะผู้ประกอบการในชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองนาคำ ตำบลหนองระเวียงอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
พระชำนิ โกสลฺโล (ศิรินอก), สนิท สมัคการ, สุพรรณี ไชยอำพร
อนาคตผู้ประกอบการในยุค 4.0
อาคีรา ราชเวียง
แนวทางการพัฒนาโปรแกรมการผลิตบุคลากรกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแผนกบริการส่วนหน้า เพื่อการแข่งขันในประชาคมอาเซียน
ธนสิน จันทเดช
จุดพลิกจากวิกฤตสู่ความเติบโตที่ยั่งยืน: โอกาสทางการพัฒนาของธุรกิจผู้รับจ้างผลิตเสื้อผ้าตามแบบและตราสินค้าของลูกค้าในประเทศไทย
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
การจัดการการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย
ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, ธีระวัฒน์ จันทึก, พิทักษ์ ศิริวงศ์
รูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะนิทรรศการ
ทักษิณา สุขพัทธี
การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี
อมรรักษ์ สวนชูผล, สอาด บรรเจิดฤทธิ์, ลลิดา แก้วฉาย
การเปรียบเทียบระดับศักยภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์พลาสติกในจังหวัดปทุมธานี
สุจิราภรณ์ ฟักจันทร์
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาณุพงศ์ ศิริ, มาลิษา โกมลฐิติ, ธนิสา แดงสี, นันทวัฒน์ เม่นมงกุฎ, วรพงศ์ แสงผัด
การบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศของวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
พระมหากฤษณัฐ ไชยสิทธิ์, วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรู้วิชาพฤติกรรมองค์การแบบนำตนเองตามหลักอิทธิบาทสี่
พิชศาล พันธุ์วัฒนา
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านความผูกพันต่อองค์การของลูกจ้างสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วรชัย สิงหฤกษ์, วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์
ตัวแปรที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับท้องถิ่นภาคตะวันออก
ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, จำรูญ บริสุทธิ์, ประนอม สุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, ยุพิน หงษ์วะชิน, สุวัฒน์ เรืองศิลป์
ปัจจัยการบริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35
หัสรินทร์ ดอนดี
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนภูมิภาคของไทย กรณีศึกษา: ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตและสงขลา
นิพนธ์ วงศ์จินดา
การบริหารสิ่งแวดล้อมโดยระบบ ISO 14000 และวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ภาคอุสาหกรรม
บุญถึง นันตะก้านตรง
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถบรรทุกติดตั้งปั๊มคอนกรีตแบบมีบูม
โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ
สภาพปัญหาและแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดำรงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว
สุภรัชต์ อินทรเทพ, สุวารีย์ ศรีปูณะ, ผมหอม เชิดโกทา
แนวปฏิบัติใหม่ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษยของอุตสาหกรรมโรงแรม ภาคตะวันตก ประเทศไทย
สอาด บรรเจิดฤทธิ์
การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, เจด็จ คชฤทธิ์
ความพร้อมและความต้องการในการพัฒนาทักษะของเกษตรกรในการปรับตัวสู่นโยบายประเทศไทย 4.0
อนุพงศ์ อวิรุทธา, ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์, รังสีจันทร์ สุวรรณสทิศกร, มณฑล ทองพนัง, จำปี เพชรชุม, วรกัญญา สิริพิเดช, ชลธิดา รักยุทธ์, วิรัตน์ ใจสา
ปัจจัยความสำเร็จของการตลาดเชิงสัมพันธ์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ราณี อมรินทร์รัตน์