Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 12, No 1 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 Evaluation Pattern for the Health of Diabetes Patients with Traditional Herbs by the Environmental Education Abstract   PDF
Prapasri Tanakool, Suwaree Sripoona, Somjit Supannatas
 
Vol 12, No 1 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (2556). คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2549 Abstract   PDF
อชินี พลสวัสดิ์, ธิติพร ชาญศิริวัฒน์
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 3 กระบวนการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้าม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 Abstract   PDF
ดนุพล ตลาด
 
Vol 11, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 1 กระบวนการต่อสู้ต่อความเชื่อทางสังคมของคนพิการ Abstract   PDF
วิชัย จันทร์บุญ, มณีมัย ทองอยู่
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 2 กระบวนการถ่ายทอดความรู้นาฏศิลป์ไทย: ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ Abstract   PDF
บุปผาชาติ อุปถัมภ์นรากร
 
Vol 11, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของอุตสาหกรรมถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย Abstract   PDF
วันวิสา จงรักษ์, เนตร์พัณณา ยาวิราช
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 2 กลยุทธ์การตลาดตามการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค Abstract   PDF
ศศิประภา พันธนาเสวี
 
Vol 9, No 2 (2014): พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 กลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพประเภทอาหารเสริมของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย Abstract
วิลาสินี ยนต์วิกัย
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาของโรงเรียนบ้านสะพานสี่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง Abstract   PDF
วิสูตร ชลนิธี
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 3 กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ Abstract   PDF
สุวิทย์ อินเขียน, สุภาพร คูพิมาย, ศุภกร พรหิรัญกุล
 
Vol 9, No 2 (2014): พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค ในจังหวัดสมุทรปราการ Abstract
นัทธีรา พุมมาพันธุ์
 
Vol 11, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 1 การคงอยู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น Abstract   PDF
ดร.ไททัศน์ มาลา
 
Vol 9, No 3 (2014): กันยายน - ธันวาคม 2557 การคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตารางสัมพันธ์ Abstract
กุลธี สุทธา
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 3 การคุกคามทางเพศกลุ่มชายข้ามเพศ: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก Abstract   PDF
ชลธิชา ทิพย์ประทุม, พิทักษ์ ศิริวงศ์
 
Vol 9, No 3 (2014): กันยายน - ธันวาคม 2557 การจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: ศึกษากรณี อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง Abstract
ศุทธินี สถิตธรรมดี
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การจัดการการเกษตรสมัยใหม่ของประเทศไทย Abstract
ยิ่งศักดิ์ ไกรพินิจ, ธีระวัฒน์ จันทึก, พิทักษ์ ศิริวงศ์
 
Vol 11, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 1 การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง Abstract   PDF
ทิวา ประสุวรรณ, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, ดารากร เจียมวิจักษณ์, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน : กรณีศึกษา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี Abstract
ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ, เจด็จ คชฤทธิ์
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตจังหวัดปทุมธานี Abstract
อมรรักษ์ สวนชูผล, สอาด บรรเจิดฤทธิ์, ลลิดา แก้วฉาย
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 3 การจัดการร้านค้าปลีกที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค : การศึกษาร้านสะดวกซื้อในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
พิษณุ อิ่มวิญญาณ, พนิต กุลศิริ
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 3 การจัดการสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรา Abstract   PDF
ระพีพัฒน์ ศรีมาลา, พรสุข หุ่นนิรันดร์, ทรงพล ต่อนี
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 3 การจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคกลางของประเทศไทย Abstract   PDF
ธันยธร ติณภพ
 
Vol 9, No 2 (2014): พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 การจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัยที่มีผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ของเด็กวัยเตาะแตะ Abstract
นิรัญชา ทิพกนก
 
Vol 10, No 1 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 10 ฉบับที่ 1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ทางความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยง การเรียนรู้ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย Abstract   PDF
ฐิติพร พิชญกุล
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การจัดการแรงงานผู้สูงอายุในประเทศไทย : ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์ Abstract
ปรีชา คำมาดี, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, จิราวรรณ คงคล้าย
 
1 - 25 of 317 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>