47478582_2250188185026096_59023515523282

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

E-mail: rdi_published@vru.ac.th 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistjournal 

institute website: https://rd.vru.ac.th

Principal Contact

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์
Phone 0-2909-3036

Support Contact

นางสาวกัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
Phone 0-2909-3036