บรรณาธิการอำนวยการ

อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว

 


อธิการบดี

รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

 


รองอธิการบดี

 

 


บรรณาธิการ

ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์

 


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 


กองบรรณาธิการ

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รศ.ดร.วุฒิชัย นาครักษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร. กิตติพันธ์ เตชะกิตติโรจน์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ผศ.ดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ปรียาพร โกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี