พิษกึ่งเฉียบพลัน พิษเฉียบพลันและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากใบสดแป๊ะตำปึง

ศศมล ผาสุข, ประเสริฐ มีรัตน์

Abstract


The work aimed to 1) study subacute toxicity against weight of Spraque-Dawley’s rats after received crude extract. 2) acute toxicity was studied against weight of mices after received crude extract and 3) determined chemical composition of Gynura divaricata DC. leaves crude extract. Fresh leaves of Gynura divaricata DC were macerated and extracted with ethanol.       The crude extract was studied subacute toxicity in streptozotocin induced diabetese Spraque-Dawley’s rats and acute toxicity in mices. Chemical composition of Gynura divaricata DC. fresh leaves crude extract was separated and analyzed by GC-MS.

The results showed as follow:

1. There is no subacute toxicity against weight of rats after feed fresh leaves crude extract. There is no difference in average weight of the rats that feed crude extract 2.9 µg/g b.w as compared with normal control and compared control groups. It was found that the weight of rats in diabetes control and the experimental groups that feed 5.79 and 11.43 µg/g b.w. significantly decreased (p<0.05) (249.6±14.5*, 270.2±61.9* and 289.0±43.9* respectively).

2. There is no acute toxicity found [n Gynura divaricata DC. fresh leaves crude extract.The LD50 of Gynura divaricata DC. crude extract is more than 8 gm/kg which is 2,800 times of the 200 mg/70 kg. b.w.

3. The Gynura divaricata DC. fresh leaves crude extract also had total tannin content as 2.17 mg of tannic acid/ g extract and total flavonoid content as 49.84 mg rutin/ g extract. Chemical composition of the extract were analyzed by GC-MS were : (+)-Aromadendrene ; 4, 7, 10-Cycloundecatriene, 1, 1, 4, 8-tetramethyl-, cis, cis, cis- ; delta-Cadinene ; 2-Pentadecanone, 6, 10, 14-trimethyl ; Hexadecanoic acid, ethyl ester ; Neophytadiene ; Octadecanoic acid  and 1, 19-Eicosadiene.

Keywords


สารสกัดหยาบใบสดแป๊ะตำปึง; ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลัน; ความเป็นพิษเฉียบพลัน

Full Text:

PDF

References


ศศมล ผาสุขและ ประเสริฐ มีรัตน์. (2555). การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี พิษกึ่งเฉียบพลันและพิษเฉียบพลันของสารสกัดแป๊ะตำปึงที่มีฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูที่เป็นเบาหวาน.ปทุมธานี

สุพัตรา โพธิ์เอี่ยม และคณะ. (2551). การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากต้นจักรนารายณ์ที่มีต่อเซลล์ไลน์ชนิด L929 เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาวิทยาศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 กรุงเทพฯ 29 ม.ค. - 1 ก.พ. 2551 หน้า 709.

GUO Ju-Xian.,& YANG Xian. (2003)Toxicology Studies on Gynura divaricate DC. in the South China Wild Vegetable. FOOD SCIENCE, 24 (12):112-115.

HUANG Qi~(1,2). et al. Determination of Total Flavonoid Content in Gynura divaricata (L.) DC.[J]; Journal of Fujian Normal University (Natural Science Edition); 2006-02

JIANG Man-hua. et al. Hypoglycemic and anti-anoxia effect of polysaccharide and flavonoids in Gynura divaricata (L.) DC. Chinese Journal of Hospital Pharmacy 2009-13

Mahmood, A. A. et al.(2010). Anti-ulcerogenic activity of Gynura procumbens leaf extract against experimentally-induced gastric lesions in rats Journal of Medicinal Plants Research Vol. 4(8), pp. 685-691, 18 April, 2010.

Zhang, X.F., & B.K. Tan. (2000). Effects of an ethanolic extract of Gynura procumbens on serum glucose cholesterol and triglyceride levels in normal and streptomycin-induced diabetic rats. Singapore Med. J. 41: 9-13.

สมุนไพรบำบัดและรักษาโรคเบาหวาน (ออนไลน์). แหล่งที่มา: http://www.alternativecomplete.com/alternative1.php, 3 พฤศจิกายน 2557.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th