การพัฒนาเครื่องจุ่มชิ้นทดสอบน้ำเคลือบสำหรับงานทดลอง

เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี

Abstract


This research is to development and test of dip glaze machine , have gone through the process of pottery manufacturing to the final. However, the glaze is important to control all of the factors affecting the glaze appearance. Measure the ingredients accurately, and mix the glaze thoroughly so that it is homogeneous and properly suspended. The development of glaze ceramics will be experimenting with different chemical structures. By the way, materials used in glaze then is primarily in the ceramics. The experiment must be test materials several time then we get precision and accuracy. The control is using the pneumatic system via programmable logic controller (PLC). These operation of this machine is separated test piece via a suction gripper. The swivel arm of the changer, which is driven by a rotary actuator, moves the test piece to various angles between 0° and 180°. After that, the swivel arm can be transfer point of the downstream station. Overall, the comparison of performance between dipping machine and dipping by hand  then we get the results, the dipping machine test piece can work faster than manual test . This work is not lost time, no fatigue and good quality of test piece.

Keywords


น้ำเคลือบ ชิ้นทดสอบน้ำเคลือบ; เครื่องดูดจับ; ไมโครคอนโทรลเลอร์; พีแอลซี

Full Text:

PDF

References


โกมล รักษ์วงศ์. (2538). เอกสารคำสอนน้ำเคลือบ 2 .ภาควิชาเครื่องปั้นดินเผา วิทยาลัยครูพระนคร.

เดชฤทธิ์ มณีธรรม. (2550). คัมภีร์ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC (Microcontroller PIC) .

เดชฤทธิ์ มณีธรรม. (2548). คัมภีร์ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatic System) .

เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี. (2553). การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกส์. คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Hamer, Frank and Janet. (1975). The Potter’s Dictionary of Materials and Techniques.

London: Pitman Publishing.
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th