การศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ยุพาวดี ฐานขันแก้ว

Abstract

The study of mobile applications usage of the student in Ayutthaya province. Aims to study the satisfaction on mobile applications. Behavior to use applications on mobile and needs to use applications on mobile. This research is a survey research. The sample group consisted of 370 students of students of Ayutthaya Witthayalai School usage mobile applications.

          Data Analysis Results of from satisfied to use applications on mobile. Found that the satisfaction with an application that can be used anywhere, anytime, at the level most. With a mean of 4.57.  Behavior of use Apple applications on mobile. Found that the most users work more than 5 hours on 263 people, 71.08 percent. The average per month cost less than 200 baht 238 persons, 64.32 percent. Use applications on the mobile Samsung brand 186 persons, 50.27 percent. System Android OS work 189 persons, 51.08 percent. The demand for use applications on the mobile. Found that the most users want to the conversation and take photos of 370 persons, 17.31 percent.

Article Details

Section
Research Articles

References

เจณิภา คงอิ่ม. (2557). พฤติกรรมการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของเยาวชน.[ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://krookung.rc.ac.th/research/ABTRACT/ABSTRACT_Jenipa.pdf (วันที่ค้นข้อมูล: 20 พฤษภาคม 2557).
ชาติชาย ลิขิตธนาคม. (2553). ทัศนคติ พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการจัดการ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ.
ฐิติพร พรไพรินทร์. (2548). พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่น เขตบางเขน. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
ธนัชพร จินดามณีโรจน์ และปรียานุช อภิบุญโยภาส. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อประเภทแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประเภทสมาร์ทโฟน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรมประภา พรมนิกร. (2557). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://library.kbu.ac.th/research/M.B.A/MBA46.php (วันที่ค้นข้อมูล: 20 พฤษภาคม 2557).
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2547). ประวัติศาสตร์โทรศัพท์มือถือ. มติชนรายวัน. กันยายน หน้า 6.
วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง. (2557). นักคิด นิวมีเดีย รุ่นใหม่ [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20090914/76952/วรวิสุทธิ์-ภิญโญยาง-นักคิด-นิวมีเดีย-รุ่นใหม่.html (วันที่ค้นข้อมูล: 20 พฤษภาคม 2557).