การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดไก่ชนไทย

Main Article Content

กฤษฎา บูรณารมย์ ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง วิกรม วรรณสุทธิ์

Abstract

The development of Thai fighting cock identification supporting system yield the objectives of developing an effective system for identifying Thai fighting cock using decision support system as a tool for collecting knowledge of Thai fighting cock.In development process, the researcher have studied, analyzed, designed, and created the system, as well as tested, modified, and created a system manual.During preliminary study and analysis, the researcher used a master image file containing 24 images categorized by male and female cock from 12 cocks named in the brochures providing information about characteristics and standards of traditional Thai fighting cock distributed by animal husbandly division, department of livestock development. These images were stored as one file in a computer.  Designing process was involved with creation of processes, structure, database, and user interfaces. The system was created by installing Appserv on Windows XP/7/8 operating system, coding with PHP, system testing using Black Box Testing and modifying the system as well as preparing user manuals for 3 groups of users including 1) general users 2) Thai fighting cock experts and 3) system administrators.The system development has generated a decision support system for Thai fighting cock identification which could be used as a media to study about Thai fighting cock and a new database named “newkaichon.sql” for collecting knowledge about Thai fighting cock. The researcher had conducted the experiment on 100 users by letting them evaluated and tested the system. The results revealed that the system obtained a good level of performance (=4.01+0.07) and the degree of user satisfaction were rated good (=4.03+0.05).The research findings were ascertained that the developed system could be used as a learning source of Thai fighting cock and a tool for supporting the study of Thai fighting cock. Therefore, general users were capable to use the system for identifying Thai fighting cock by input the name in Thai by typing or using menu for knowledge searching by themselves.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กรกต วรรณวงศ์. (2557). การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนปทุมวิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์. 3(1): 32-33.
จามรกุล เหล่าเกียรติกุล พิสุทธิ์ พวงนาค และวุฒินันท์ บุญโพธิ์. (2554). การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดผีเสื้อ. วารสารจันทเกษมสาร 17 (32) : 59-70.
จิตตินันท์ ชาญเชิงพานิช. (2555). คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการตรวจสอบภายในของธุรกิจธนาคารพาณิชย์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.
ณัฐวรรณ หงส์คณานุเคราะห์. (2555). คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับการบริหารผลการดำเนินงานของวิทยาลัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2548). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS 13. สำนักพิมพ์บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. กรุงเทพมหานคร.
ฝ่ายวารสารและเอกสาร. (2544). เรื่องของไก่ใครว่าไม่สำคัญ. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง. Available from URL: http://www.lib.ru.ac.th/ journal/cock.html.
สุดาภรณ์ จินดามรกฎ. (2555). คลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารการขนส่งและคลังสินค้าสำหรับธุรกิจขนส่งเครื่องดื่ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร.
อภิชัย รัตนวราหะ. (2541). ไก่พันธุ์ไทย. จินดาสาส์นการพิมพ์จำกัด. กรุงเทพมหานคร.
Thaicocks. (2550). ความเป็นมาไก่ชนไทย. http://thaicocks.blogspot.com/2007/08/blog-post_1467.html