การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

Main Article Content

จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม

Abstract

The area and volume calculation system of geometric shapes on the Android operating system was developed in order to review mathematics lessons, calculate area and volume of geometric shapes, collect formulas in calculating area and volume of geometric shapes, as well as collect information of users. In developing the system, the research used Java language that could run on every platform, SQLite program in database connection, and Android SDK in Android simulation. The system divided users into 3 groups, that is, 1) system developers, 2) users, and 3) system. The system could serve 3 aspects of usage as follows: 1) area and volume calculation of geometric shapes, 2) exercises, and 3) collecting information of users. According to the test on 3 aspects, that is, need in use, system usage, utility and security, the result showed that the overall system was at a satisfying level (= 4.38 , SD = 0.60), which could explain the system responded to the actual usage and conformed to the objectives of system development.

Article Details

Section
Research Articles

References

ดาราวรรณ นนทวาส. (2554). การพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลําพูน. หลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธงชัย แก้วกิริยา. (2552). E-Learning ก้าวไปสู่ M-Learningในยุคสังคมของการสื่อสารไร้พรมแดน.วารสารร่ม พฤกษ์. ปีที่28. 112-136
มนต์ชัย เทียนทอง. (2556) . นวัตกรรม : การเรียนและการสอนด้วยคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น.
ใจทิพย์ ณ สงขลา. (2550). วิธีวิทยาการออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: ศูนย์ตำรา และเอกสารทางราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
สมวงษ์ แปลงประสพโชค สมเดช บุญประจักษ์ และ จรรยา ภูอุดม. (2549). นวตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานของเด็กไทย: การศึกษาสาเหตุเด็กไทยอ่อนคณิตศาสตร์และแนวทางแก้ไข.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.
วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา. (2542). คู่มือการออกแบบระบบงานฐานข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
บริษัท โปรวิชั่น จำกัด.