การออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนสคริปต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

Main Article Content

ประภาพร กลิ่นขจร

Abstract

The purposes of this research were 1) to design and creating a multimedia of Script Writing for Undergraduate students based on the efficiency 80/80 criteria, 2) to compare the pretest with the posttest scores after studying from a multimedia, and 3) to study the student’s satisfaction toward a multimedia.
Sample was 30 The 3rd year Undergraduate students in 2013 academic year of Technology Multimedia and Animation at North Bangkok University by using cluster random sampling. Research instrument used were 1) multimedia of Script Writing for Undergraduate students, 2) achievement test; and 3) the questionnaire. Statistical used for analyzing the data were mean, standard deviation and t-test.
Research result found that 1) a multimedia of Script Writing for Undergraduate students had the efficiency at 80.60/82.40, 2) the posttest score after studying from multimedia significantly higher than the pretest score at .05 level; and 3) the students’ satisfaction toward multimedia were at the highest level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กรมวิชาการ. (2544). ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์พัฒนาหนังสือ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.
กิดานันท์ มลิทอง. (2531). เทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอดิสันเพรสโพรดักส์ จำกัด.
คมสัน รัตนะสิมากูล. (2555). หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์. กรุงเทพฯ : สนพ.แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2550). การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี อินเตอร์ พริ้นท์
จำกัด.
นิวัตน์ ศรีสัมมาชีพ. (2551). คิดและเขียนให้เป็นบทภาพยนตร์. นนทบุรี : บ.อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์.
บุญเรียง ขจรศิลป์. (2543). วิธีวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: หจก. พี.เอ็น. การพิมพ์.
ยืน ภู่สุวรรณ และสมชาย นำประเสริฐชัย. (2546). ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย. กรุงเทพหมานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ล้วนและอังคณา สายยศ. (2538). เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ.