ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่แยกจากดินบริเวณรอบรากข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

Abstract

The aim of this experiment was to isolate nitrogen fixing bacteria from rice rhizosphere soil in Phranakhon Si Ayutthaya Province and study the genetic diversity of the isolates. The results showed that a total of 50 isolates were obtained from the rice rhizosphere. Five different colony morphology type were observed on Burk’s N-free medium. The ability to resist 10 types of antibiotics, namely Rifampicin, Erithromycin, PolymixinB, Ampicilin, Acitracin, Gentamycin, Streptomycin, Chloramphenical, Kanamycin and Tetracyclin was found that all 50 isolates could be grouped into 13 groups according to the resistance profiles of the test organism to each antibiotic. Five isolates possessed different types of colony morphologies which represented 13 antibiotic resistance patterns were selected for 16S rDNA sequence analysis. The result found that isolate STM04, STM06, STM21, STM27 and STM28 were closely related to genus Agrobacterium sp., Agrobacterium tumefaciens, Burkholderia kururiensis, Bacillus megaterium and Microbacteriaceae bacterium, respectively.

Article Details

Section
Research Articles

References

หนึ่ง เตียอำรุง. (2554). แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อานัฐ ตันโช. (2549). เกษตรธรรมชาติประยุกต์ หลักการ แนวคิด เทคนิคปฏิบัติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือ สวทช.
Alexander, M. (1977). Introduction to soil microbiology (2nd ed.). New York and London: John Wiley and sons.
Burd, G., Dixon, DG., and Glick, BR., (2000). Plant growth promoting bacteria that decrease heavy metal toxicity in plants. Canada Journal of Microbiology, 46, 237-245.
Elbeltagy, A., Nishioka, K., Sata, T., Suzuki, H., Ye, B., Hamada, T., Isana, T., Mitsui, H., and
Minamisawa, K. (2001). Endophytic colonization and in plant and nitrogen fixation by a Herbaspirillum sp. isolated from wild rice species. Apple Environmental Microbiology, 67, 5285–5293.
Hayat, R., Ali, S., Amara, U., Khalid, R., and Ahmed, I. (2010). Soil beneficial bacteria and their role in Plant growth promotion. Annals of Microbiology, 60, 579-598.
Khan, AG. (2005). Role of soil microbes in the rhizosphere of plants growing on trace metal contaminated soils in phytoremediation, Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 18, 355-364.
Kodobocz, L., Halbritter, A., Mogyorossy, T., and Kecskes, ML. (2009). Phenotypic and genotypic diversity of rhizobia in cropping areas under intensive and organic agriculture in Hungary. European Journal of Soil Biology, 45, 394-399.
Leonardo, E, de OC., Marisa V, de Q., Arnaldo, CB., and Celia, A, de ME. (2012). Isolation and characterization of endophytic bacteria isolated from the leaves of the common bean (Phaseolus vulgaris). Brazilian Journal of Microbiology, 43(4), 1562-1575.
Lei, S., Qiu, F., Zhang, X., Dai, X., Dong, X., and Song, W. (2008). Endophytic Bacterial Diversity in Rice (Oryza sativa L.) Roots Estimated by 16S rDNA Sequence Analysis. Microbial Ecology, 55, 415-424.
Martha, CH., Laura, YS., and Alan, JH. (1988). Agrobacterium tumefaciens Mutants Deficient in Chemotaxis to Root Exudates. Molecular Plant-microbe interations, 1(4), 182-186.
Oyaizu-Masuchi, Y., and Komagata, K. (1988). Isolation of free-living nitrogen-fixing bacteria
from the rhizosphere of rice. Journal of General Applied Microbiology, 34(2), 127-164.
Teaumroong, N., Teamtaisong, K., Sooksa- nguan, T., and Boonkerd, N. (2001). The diazotrophic Endophytic bacteria in thai rice. Sustainable Rice Production, 147-160.
Tran Van, V., Berge O, Ke SN., Balandreau, J., and Heulin, T. (2000). Repeated neneficial effects of rice inoculation with a strain of Burkholderia vietnamiensis on early and late yield components in low fertility sulphate acid soils of Vietnam. Plant and Soil, 218, 273-284.
Vandamme, P., Pot, B., Gillis, M., de Vos, P., Kersters, K., and Swings, J. 1996. Polyphasic taxonomy, a consensus approach to bacterial systematics. Microbiol Rev. 60(2) : 407-438.
Yokoyama, T., Ando, S., and Tsuchiya, K. (1999). Serological properties and intrinsic antibiotic resistance of soybean Bradyrhizobia isolated from Thailand. Soil Science and Plant Nutrition, 45(2), 505-515.