การพัฒนาสื่อแผ่นป้ายมัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

รวิวรรณ ศรีสว่างวรกุล

Abstract

The objective of this research was to study the learning result of multimedia boards and study student’s opinions after learning on this media in the sample group.

            The sample was sixth-graded students who are studying in 2008, Tedsaban 1 Amphur Banbung, Chonburi province, totally 30 persons. The equipment were multimedia boards and question inquiry. The sample were be tested before using this multimedia boards, then they were learning on this media 5 Hrs. finally the examination and question inquiry would be implemented. Analyzing method was comparison the learning result between pre -learning and post-learning by using T-testing method. Mean and standard deviation are the tools for opinion inquiry analyzing. Result of this research, found that 1) Learning mean value on post-learning is higher than pre-learning mean value with the significant 0.05.  2) The conclusion of opinion inquiry is multimedia boards are interesting in high level from students.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Articles

References

กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ. (2542) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: คุรุสภา
ลาดพร้าว,.
_______. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์
การรับส่งสินค้าและพัสดุถภัณฑ์ (ร.ส.พ.),.
_______. (2544). คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระกรเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี.
กรุงเทพมหานคร,.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.(2547).คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.กรุงเทพมหานคร,
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.(2544) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช กรุงเทพฯ :โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
กรมวิชาการ : กระทรวงศึกษาธิการ. (2546) สาระและมาตรฐานการ เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ พัสดุภัณฑ์
การหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน. (2549) : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). ศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.กรุงเทพมหานคร :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์.
กิดานันท์ มลิทอง (2544) สื่อการสอนและฝึกอบรม: จากสื่อพื้นฐานถึงสื่อดิจิทัล. กรุงเทพมหานคร:
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์.
กิดานันท์ มลิทอง (2548) เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร:
ห้างหุ้นส่วน จำกัด อรุณการพิมพ์
กิดานันท์ มลิทอง. (2540) เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม . กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย