การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง

Main Article Content

สาธิต แสงประดิษฐ์

Abstract

Feature extraction from high resolution satellite imagery, can be provide more benefit, in terms of time and budget consumption of land-use classification. This research presented the building extraction from THEOS satellite images in Mahasarakham University, Khamriang campus using watershed segmentation to analyst and combined with the normalized difference vegetation index and normalized difference water index to extract the building. The accuracy assessment of results in term of branching factor, miss factor, building detection percentage, and quality percentage shows that 0.37, 1.26, 44.14%, and 37.83 % respectively.

Article Details

Section
Research Articles

References

สาธิต แสงประดิษฐ์ และ สัญญา สราภิรมย์. (2552). “การปรับปรุงเทคนิค IHS Transformation สำหรับการทำ Pan-Sharpening บนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมธีออส”, การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552, 16-18 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี.
สาธิต แสงประดิษฐ์ และ สัญญา สราภิรมย์. (2556). “การสกัดแยกถนนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต”, การประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2556, 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี.
Alkan, M., Marangoz, A. M., and Karakis, S. (2007). “Feature Extractions from High Resulation Imagery and using for City Information System”. [Online]:ttps://www.academia.edu/
2961472/Feature_Extractions_from_High_Resolution_Imagery_and_Using_For_City_Information_System.
Hermosilla, T., Ruiz, L. A., Recio, J. A., and Estornell, J. (2011). Evaluation of Automatic Building Detection Approaches Combining High Resolution Images and LiDAR Data. Remote Sens, 3, 1188-1210; doi:10.3390/rs3061188.
Huang, X., Zhang, L., and Li, P. (2004). Classification and Extraction of Spat Urban Areas Using High-Res Multispectral Imagery”. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 4(2), 260-264.
McFeeters, S.K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing,17(7):1425-1432.
Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., and Deering, D. W. (1973). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS”, Third ERTS Symposium, NASA SP-351 I, 309-317.
Xiao, Y., Lim, S.K., Tan, T.S., and Tay, S.C. (2004). Feature Extraction Using Very High Resolution Satellite Imagery. IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings 2004, 2004-2007.