การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

นพพร ชุบทอง, สุวิสา พัฒนเกียรติ, พัฒนา สุขประเสริฐ, รุจีพัชร บุญจริง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษา ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลการปลูกปาล์มน้ำมัน  เพื่อใช้ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 140 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 103  คน (73.6%) มีอายุเฉลี่ย 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (40.7%)  มีสมาชิกในครัวเรือนมากสุด 4 คน (45.7%)                   มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน 4-5 ปี (58.6%) แรงงานภายในครอบครัว 2 คน (34.3%) ขนาดพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยเฉลี่ย 33.50 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 52,225 บาทต่อเดือน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์คอมแพค (35.7%)  2. การยอมรับเทคโนโลยีในที่นี้นิยามความหมายคือการรับรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น              2.1 เกษตรกรมีระดับความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันด้านการเตรียมพื้นที่ปลูกอยู่ในระดับปานกลาง (= 0.50)             2.2 ด้านการบำรุงดูแลรักษาปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับมาก (= 0.677) 2.3 ด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับปานกลาง (= 0.582)  2.4. ด้านการขนส่งปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับปานกลาง (= 0.514) โดยที่เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำไปใช้ประโยชน์หรือการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลผลิตปาล์มน้ำมัน (= 1.76)  ด้านราคาปาล์มน้ำมัน (= 1.64) ด้านสถานที่ (= 1.96) และด้านการส่งเสริม (= 2.23) เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด (87.9%) 3. ศักยภาพการทำงานของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน พบว่าเกษตรกรมีความพอใจในระดับปานกลาง (= 2.25) มีระดับความพอใจต่อระบบการดำเนินงานของกลุ่มในระดับปานกลาง (= 2.19) 4) ปัญหาที่พบ ได้แก่ ดินเป็นกรด การผสมเกสรปาล์มน้ำมันไม่ติด โรคลำต้นเน่า ทะลายเน่า และหนอนหน้าแมว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ (140 ราย) ไม่พอใจในราคาที่ไม่แน่นอนต้องการให้มีการประกันราคา

Keywords


ปาล์มน้ำมัน , เทคโนโลยี , การยอมรับ , อำเภอหนองเสือ , จังหวัดปทุมธานี

Full Text:

PDF

References


ประกอบ จรเจริญ และสุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2557. สภาพการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล. 2553. การปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการเรื่อง พลังงานทดแทน: ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย. เอกสารอัดสำเนา.

ศักรินทร์ บุญฤทธิ์. 2555. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี. 2554. โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน. (online). http://www.pathumthani.doae.go.th/, 20 กุมภาพันธ์ 2555.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. การผลิตสินค้าเกษตร. (online). http://www.oae.go.th/main.php?filename=index, 20 กุมภาพันธ์ 2555
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม.48

ปณจ.ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2909-3036

Email: vrurdijournal@hotmail.com 

Journal website: www.tci-thaijo.org/index.php/vrurdistournal 

institute website: http://rd.vru.ac.th