การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

Main Article Content

นพพร ชุบทอง สุวิสา พัฒนเกียรติ พัฒนา สุขประเสริฐ รุจีพัชร บุญจริง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยศึกษา ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ข้อมูลการปลูกปาล์มน้ำมัน  เพื่อใช้ในการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจำนวน 140 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1. เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 103  คน (73.6%) มีอายุเฉลี่ย 45 ปี สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (40.7%)  มีสมาชิกในครัวเรือนมากสุด 4 คน (45.7%)                   มีประสบการณ์ในการปลูกปาล์มน้ำมัน 4-5 ปี (58.6%) แรงงานภายในครอบครัว 2 คน (34.3%) ขนาดพื้นที่ในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยเฉลี่ย 33.50 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 52,225 บาทต่อเดือน เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์คอมแพค (35.7%)  2. การยอมรับเทคโนโลยีในที่นี้นิยามความหมายคือการรับรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น              2.1 เกษตรกรมีระดับความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันด้านการเตรียมพื้นที่ปลูกอยู่ในระดับปานกลาง (= 0.50)             2.2 ด้านการบำรุงดูแลรักษาปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับมาก (= 0.677) 2.3 ด้านการเก็บเกี่ยวปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับปานกลาง (= 0.582)  2.4. ด้านการขนส่งปาล์มน้ำมันอยู่ในระดับปานกลาง (= 0.514) โดยที่เกษตรกรมีความมั่นใจในการนำไปใช้ประโยชน์หรือการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลผลิตปาล์มน้ำมัน (= 1.76)  ด้านราคาปาล์มน้ำมัน (= 1.64) ด้านสถานที่ (= 1.96) และด้านการส่งเสริม (= 2.23) เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารทางการเกษตรผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด (87.9%) 3. ศักยภาพการทำงานของสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน พบว่าเกษตรกรมีความพอใจในระดับปานกลาง (= 2.25) มีระดับความพอใจต่อระบบการดำเนินงานของกลุ่มในระดับปานกลาง (= 2.19) 4) ปัญหาที่พบ ได้แก่ ดินเป็นกรด การผสมเกสรปาล์มน้ำมันไม่ติด โรคลำต้นเน่า ทะลายเน่า และหนอนหน้าแมว ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ (140 ราย) ไม่พอใจในราคาที่ไม่แน่นอนต้องการให้มีการประกันราคา

Article Details

Section
Research Articles

References

ประกอบ จรเจริญ และสุพัตรา ศรีสุวรรณ. 2557. สภาพการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล. 2553. การปลูกปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่สวนส้มร้างทุ่งรังสิต. เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาวิชาการเรื่อง พลังงานทดแทน: ไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน จัดโดยสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย. เอกสารอัดสำเนา.
ศักรินทร์ บุญฤทธิ์. 2555. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำสวนปาล์มน้ำมันของเกษตรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี. 2554. โครงการปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อพลังงานทดแทน. (online). http://www.pathumthani.doae.go.th/, 20 กุมภาพันธ์ 2555.
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2554. การผลิตสินค้าเกษตร. (online). http://www.oae.go.th/main.php?filename=index, 20 กุมภาพันธ์ 2555