กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝก ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

Main Article Content

พรชัย ปานทุ่ง

Abstract

การวิจัยครั้ง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเอกลักษณ์รูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 2. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค            ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวในวัดพระศรีรัตน มหาธาตุวรวิหาร  จำนวน 150 คน  ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด และ ผู้ผลิต เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกในด้านวัสดุ กรรมวิธีการผลิต รูปทรง โครงสร้าง ลวดลาย ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟของใช้ จำนวน 3 แบบ นำผลข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มหัตถกรรมกรรมบ้านบปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ แจกัน พัด หมวก กล่องกระดาษชิชู ถาดใส่ผลไม้ สานด้วยลวดลายพิกุล ลายน้ำไหล ลายสอง ลายไขว้ ลายดอก การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟรูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ย  4.56 (S.D. = 1.16) อยู่ในระดับ มากที่สุด ความพึงพอใจในด้านความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D. = .77)  อยู่ในระดับ มาก

Article Details

Section
Research Articles

References

จิระวดี วชิรานนท์. (2547). การศึกษางานหัตถกรรมพื้นบ้านในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
กับการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มทอผ้าในอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต (ศิลปศึกษา). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธวัชชัย แสงน้ำเพชร และคณะ. (2551). การพัฒนารูปแบบผผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก. คณะอุตสาหกรรม- สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นวลน้อย บุญวงศ์. (2539). หลักการออกแบบ. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัย
รจนา จันทราสา. (2554). หญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : ดี-
วิทย์
วนิดา กำพลรัตน์. (2543). การผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร- มหาบัญฑิต (คหกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน). มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2544). ภูมิปัญญาทักษิณ. ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร. (2549). เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์