เป็นวารสารเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ในการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสถาบัน

Vol 14 No 1 (2019): VRU Research and Development Journal Science and Technology January - April

Published: 2019-04-09

EFFECT OF JELLOSE AND SWEET TAMARIND PULP OF THAILAND ON SOME PHYSICAL PROPERTIES AND SENSORY CHARACTERISTICS OF TAMARIND GELATO ICE CREAM

วุฒิชัย นาครักษา, Piyada Palaya, Thanatchaporn Jaipakdeea, Suthasinee Yodudom

INFLUENCES OF THE NUMBER OF TOURISTS ON THE ALTERATION OF TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY IN ANCIENT BUILDINGS

อนัญญา โพธิ์ประดิษฐ์, โรจน์ คุณเอนก

STUDY ON SOME PROPERTIES OF CHITAM FILMS

พรพธู อัดแอ, วุฒิชัย นาครักษา

WATER FOOTPRINT ANALYSIS USING BY CROPWAT 8.0 OF MARIAN PLUM : CASE STUDY IN PAKA SUBDISTRICT, BANNA DISTRICT, NAKORNNAYOK PROVINCE

นิสา พักตร์วิไล, สามารถ พรเจริญ, วารินทร์ เวียงรัตน์

COLOR VALUE OF DENDROBIUM ‘KHAO SANAN’ ORCHID DYED WITH FOOD COLORING FOR THAI TRADITIONAL FLOWER ARRENGEMENT

ธเนศ เรืองเดช, ศรันยา คุณะดิลก, สุดาวดี เหมทานนท์

TOTAL PHENOLIC AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MANGO CV. NAM DOK MAI IN SA KAEO PROVINCE

ณพัฐอร บัวฉุน, สุรีพร คู่คิด

ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT FROM CNIDOSCOLUS ACONITIFOLIUS LEAVES

ณพัฐอร บัวฉุน, ผกามาศย์ ชูเสน
View All Issues

Indexed in tci


logo_550

web_template_02_400