Vol 9, No 1 (2014)

มกราคม - เมษายน 2557

Table of Contents

Research Articles

การศึกษาการเกิดสัญญาณรบกวนแบบโหมดร่วมในวงจรสวิตชิ่งที่สมดุลและไม่สมดุล PDF
เทิดศักดิ์ อินทโชติ, ชุมพล ปทุมมาเกษร, กิติศักดิ์ วาดสันทัด 1-10
การพัฒนาระบบควบคุมการชุบฮาร์ดโครมแบบอัตโนมัติโดยใช้ พีแอลซีและเอชเอ็มไอ : กรณีศึกษา บริษัท ไตรภพกลการ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม PDF
วีระพัฒน์ คร้ามศรี, บุญธง วสุริย์ 11-20
การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกของอุตสาหกรรมเอทานอลไทยไปตลาดฟิลิปปินส์ PDF
วัชรวรรณ แก้วรุ่งเรือง 21-29
ความรู้และทัศนคติต่อระบบการผลิตแบบลีนของพนักงานบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคนิคแบบลีนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ PDF
ภาณุทัตต์ หมุดธรรม 30-38
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้กรอบคำพูดเป็นตัวชี้นำ เรื่อง ชนะกิเลสอย่างสิ้นเชิง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 PDF
รัชชภา พิชัย, จงกล แก่นเพิ่ม 39-46
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการนำเสนอแบบเชิงเส้นและ แบบลำดับชั้น เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 PDF
ปริญดา เลปนานนท์ 47-54
การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน PDF
พิเชฐ คูชลธารา, สนอง โลหิตวิเศษ, รุจพร ชนะชัย, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง 55-63
การพัฒนาเว็บไซต์เสมือนอุทยานแห่งชาติผาแต้มของจังหวัดอุบลราชธานี PDF
ศศิธร โคตรดก 64-70
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ร่วมกับการฝึกปฏิบัติขลุ่ยเพียงออ สาระการเรียนรู้ศิลปะ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
อนุรักษ์ เขียวนอก 71-82