Vol 9, No 2 (2014)

พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

Table of Contents

Research Articles

การออกแบบและสร้างสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีมอญในจังหวัดปทุมธานี ศรีสุภัค เสมอวงษ์ * ธนกฤต โพธิ์ขี PDF
ศรีสุภัค เสมอวงษ์, ธนกฤต โพธิ์ขี 1-7
หมูแท่งเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอส่วนขาว PDF
วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, มนตรา ล่วงลือ, ปวีนา สมบูรณ์ผล, สละ บุตรโชติ 8-18
พิษกึ่งเฉียบพลัน พิษเฉียบพลันและองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดหยาบจากใบสดแป๊ะตำปึง PDF
ศศมล ผาสุข, ประเสริฐ มีรัตน์ 19-28
การพัฒนาเครื่องจุ่มชิ้นทดสอบน้ำเคลือบสำหรับงานทดลอง PDF
เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 30-40
อินเวอเตอร์แบบปรับความถี่อัตโนมัติสำหรับงานวัสดุศาสตร์ PDF
สุขุม หลานไทย 50-58
การออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหวรูปแบบสื่อผสม เพื่อนำเสนอประวัติความเป็นมาของชาวมอญ ในจังหวัดปทุมธานี PDF
ธนกฤต โพธิ์ขี, ศรีสุภัค เสมอวงษ์ 59-66
การพัฒนาสื่อแผ่นป้ายมัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 PDF
รวิวรรณ ศรีสว่างวรกุล 67-75
การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง PDF
สาธิต แสงประดิษฐ์ 76-88