Vol 9, No 3 (2014)

กันยายน - ธันวาคม 2557

Table of Contents

Research Articles

การเปรียบเทียบผลการเรียนประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการใช้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียน แบบผสมผสานตามรูปแบบการเรียน Lin และ Mintzes และรูปแบบการเรียนวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่มีต่อความสามารถในการโต้แย้งและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ของนักเรียนชั้นมัธ PDF
แนนณิวรรณ์ ดอนประจำ, จีระพรรณ สุขศรีงาม, ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง 1-14
การศึกษาการใช้งานแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
ยุพาวดี ฐานขันแก้ว 15-24
การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดไก่ชนไทย PDF
กฤษฎา บูรณารมย์, ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง, วิกรม วรรณสุทธิ์ 25-35
การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการคำนวณพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ PDF
จิรวิญญ์ ดีเจริญชิตพงศ์, เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์, ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม 36-43
การออกแบบและสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนสคริปต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี PDF
ประภาพร กลิ่นขจร 44-50
ศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้และความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะกรรมการชุมชนเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร PDF
ณัฐพล ธนเชวงสกุล, ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม 51-61
การพัฒนาและออกแบบไมโครสตริปแพตช์สำหรับงานในระบบ RFID PDF
ชุมพล ปทุมมาเกษร, โยษิตา เจริญศิริ, เทิดศักคิ์ อินทโชติ, วิวัฒน์ คลังวิจิตร 62-71
ความหลากหลายของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนที่แยกจากดินบริเวณรอบรากข้าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง 72-83