Vol 10, No 1 (2015)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1

Table of Contents

Research Articles

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย PDF
วุฒิพงษ์ ชินศรี, ศิริวรรณ วาสุกรี 1-17
การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ PDF
กมลมาศ วงษ์ใหญ่, มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ 18-28
การวิจัยเพื่อพัฒนาดินสามโคก จังหวัดปทุมธานี สำหรับออกแบบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ภายในสปา PDF
กนกนาฏ พรหมนคร 29-39
การพัฒนาแอนิเมชัน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สำหรับเยาวชน PDF
ดาวรถา วีระพันธ์, ชญาภา บาลไธสง 40-48
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้ำ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ PDF
ไพรินทร์ มีศรี, อวยพร มีศรี 49-56
การพัฒนาระบบการให้คะแนนและตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่น PDF
อัจจิมา มั่นทน, สมจินต์ บุตระ 57-69
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า PDF
ไพรินทร์ มีศรี, อวยพร มีศรี 70-78
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในยาแผนโบราณ PDF
ณพัฐอร บัวฉุน, ปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์ 79-96
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Publisher 2007 PDF
ดาวรถา วีระพันธ์ 97-107
การพัฒนาไอศกรีมเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ PDF
เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา 108-123