Vol 10, No 2 (2015)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 2

Table of Contents

Research Articles

ปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมฤทธิผลในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ PDF
เดือนฉาย ไชยบุตร, กาญจนา ทองบุญนาค, สัมฤทธิ์ เสนกาศ, ณัฐิยา ตันตรานนท์ 1-11
รูปแบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านคอมพิวเตอร์แบบผสมผสานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ PDF
อำนาจ สวัสดิ์นะที, พัลลภ พิริยะสุรวงศ์ 13-22
ประสิทธิภาพของสาหร่ายเดนซ่า (Egeria densa Planch.) สำหรับการบำบัดน้ำเสีย จากหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ PDF
ณัฐกานต์ ทองพันธุ์พาน, สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์ 23-32
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง PDF
ศุภสิทธิ์ เกตุทอง, วุฒิไพศาล วิภูษิตานนท์, ศรันยู พรมศร 33-41
การควบคุมคุณภาพการตอกเสาเข็มโดย สูตรของ Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ PDF
ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 43-53
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 PDF
อรรถพร ธนูเพ็ชร์ 55-65
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก PDF
วุฒิชัย วิถาทานัง 67-83
กรณีศึกษาการวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ในงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PDF
ธวัชชัย สีมาโลฤทธิ์, นพรัตน์ สวัสดิ์สกล 85-95
การพัฒนาโลชั่นจากสารสกัดหยาบชะเอมไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ PDF
ณพัฐอร บัวฉุน, ปิยะพัฒน์ สุนทรศาสตร์ 97-106
การศึกษาการทนต่อยาปฏิชีวนะและยาฆ่าแมลงของ Sinorhizobium meliloti PDF
จิตติมา กอหรั่งกูล 107-114