Vol 10, No 3 (2015)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3

Full Issue

View or download the full issue Untitled ()

Table of Contents

Research Articles

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 PDF
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
DEFATTED COPRA MEAL HYDROLYSATE AS A NOVEL CANDIDATE FOR PREBIOTIC PDF
พรรณวิภา แพงศรี, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, อรุณี อิงคกุล, สุทธิพันธ์ แก้วสมพงษ์ 1-10
การวัดปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในน้ำ โดยการดูดกลืนแสงยูวี PDF
นรา สุประพัฒน์โภคา, แสวง เกิดประทุม, บุญชู ลีลาขจรจิต, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทรงเกียรติ รอดแดง, สายชล เสถียรดี, บุญเตือน มงคลแถลง, สุพัฒน์ นวลโกฏ, ศรีวิชัย สู่สุข 11-20
การอนุรักษ์และพัฒนาวัสดุทนไฟสำหรับสร้างเตาเครื่องปั้นดินเผามอญ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี PDF
กฤตยชญ์ คำมิ่ง, เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง 21-32
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง PDF
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์, ประภากรณ์ คัดทจันทร์ 33-42
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้ำ PDF
อมีนา ฉายสุวรรณ 43-52
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกร อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี PDF
นพพร ชุบทอง, สุวิสา พัฒนเกียรติ, พัฒนา สุขประเสริฐ, รุจีพัชร บุญจริง 53-64
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม PDF
ชุมพล จันทร์ฉลอง 65-74
การพัฒนาส่วนผสมของธูปเพื่อลดสารก่อมะเร็งในควันธูป PDF
นักรบ เจริญสุข, ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง, ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล, รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ 75-84
ขี้เถ้าแกลบแทนซิลิกาสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส PDF
ทนารัช จิตชาญวิชัย 85-94
การพัฒนาการผลิตขนมตาลโดยกล้าเชื้อที่แยกได้จากเนื้อตาลสุก PDF
ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์, ปริญญา ฝาระมี, ชลดา รุ่งเรือง, ธัญญารัตน์ ปัญญายิ่ง, เจริญ เจริญชัย 95-104
กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝก ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก PDF
พรชัย ปานทุ่ง 105-118
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
ดาวรถา วีระพันธ์, สุภาพรรณ วรศักดิ์ 119-128