Published: 2016-10-12

ศึกษาวิธีการสลบกุ้งเครย์ฟิช

วิจิตรา ตุ้งซี่, อรสา บากา, สุนันทา โพธิ์งาม

1-10

สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการของพนักงานเทศบาล

เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์, วีระชัย คอนจอหอ, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์

25-36

การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากวัชพืชบางชนิด

อมรรัตน์ สีสุกอง, กัลยาภรณ์ จันตรี, ศรีสุดา หาญภาคภูมิ

69-82

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้งจากเม็ดบัว

กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, ยศพร พลายโถ, อัจจิมา มั่นทน

109-117