Vol 11, No 1 (2016)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 1

Table of Contents

Research Articles

สารบัญและผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 1 Untitled
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศึกษาวิธีการสลบกุ้งเครย์ฟิช PDF
วิจิตรา ตุ้งซี่, อรสา บากา, สุนันทา โพธิ์งาม 1-10
การใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อวิเคราะห์รูปแบบภูมินิเวศของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดร้อยเอ็ด PDF
สาธิต แสงประดิษฐ์ 11-23
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการของพนักงานเทศบาล PDF
เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์, วีระชัย คอนจอหอ, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ 25-36
การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม PDF
ประดินันท์ รัศมีพงศ์ 37-45
ผลของอุณหภูมิในการอบแห้งต่อคุณภาพของดอกโสนและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปัง PDF
วรรณิภา พาณิชกรกุล 47-55
การพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ PDF
แสนศักดิ์ หัสคำ 57-67
การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากวัชพืชบางชนิด PDF
อมรรัตน์ สีสุกอง, กัลยาภรณ์ จันตรี, ศรีสุดา หาญภาคภูมิ 69-82
การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
มานะ เอี่ยมบัว 83-96
การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการใช้งานสมาร์ทโฟน ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เฉพาะส่วนกลาง PDF
อรุณี สรรสิริทรัพย์, วุฒิพงษ์ ชินศรี 97-107
การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้งจากเม็ดบัว PDF
กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, ยศพร พลายโถ, อัจจิมา มั่นทน 109-117