Vol 11, No 2 (2016)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2

Table of Contents

Research Articles

สารบัญและผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2 PDF
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
BIOSUGARS PRODUCTION FOR ETHANOL FERMENTATION FROM RICE STRAW PDF
Nipat Sritrakul, Sunee Nitisinprasert, Suttipun Keawsompong 1-14
ผลของสารให้ความหวานฟรุกโตสไซรัป และซูคราโลส ที่มีต่อคุณลักษณะบางประการของแยมผลไม้ผสม PDF
มนัญญา คำวชิระพิทักษ์, พะยอม รอดเล็ก, มรกต กิจเจา, สุวิชญา สิงห์ทอง, เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา, จุฑารัตน์ พงษ์โนรี, กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง, เบญจพรรณ บุรวัฒน์ 15-24
การศึกษาชนิดของรำข้าวที่มีผลต่อคุณภาพของโดนัท PDF
สุจิตตา เรืองรัศมี, อคิราภ์ ลือขจรชัย 25-36
ผลของโปรตีนไข่ขาวผงต่อสมบัติทางเนื้อสัมผัส คุณภาพการหุงต้ม และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของ สปาเกตตีแป้งข้าวปราศจากกลูเทน PDF
ภัควัฒน์ เดชชีวะ, อรอนงค์ นัยวิกุล 37-46
ผลของสภาวะการเริ่มงอกต่อลักษณะโครงร่าง สมบัติทางเนื้อสัมผัส และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวกล้องเริ่มงอก PDF
กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, อรอนงค์ นัยวิกุล 47-58
ผลของแก่นตะวันต่อแบคทีเรียแลคติกในซอร์เบทโปรไบโอติก PDF
สุภณิดา พัฒธร, พิมพรรณ เทียนพูล 59-72
Keratinase Fermentation by Bacillus licheniformis KUB-K0006 PDF
Warintorn Eaksuree, Akkharadet Prachayakitti, Rutjawate Taharnklaew, Dietmar Haltrich, Sunee Nitisinprasert, Suttipun Keawsompong 73-84
การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในลิปสติก ด้วยเทคนิคอินดักทีฟลี่ คับเปิ้ล พลาสมา-ออฟติคอล อิมิสชั่น สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี–โออีเอส) PDF
ณพัฐอร บัวฉุน 85-96
สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป PDF
ณพัฐอร บัวฉุน, นฤมล ยุตาคม, พจนารถ สุวรรณรุจิ 97-110
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน PDF
ชุมพล จันทร์ฉลอง, อมีนา ฉายสุวรรณ 111-120
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ PDF
ปิยนันท์ ปานนิ่ม 121-130
การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว PDF
พนุชศดี เย็นใจ, ทรงกลด จารุสมบัติ, ธีระ วีณิน 131-140
การใช้วัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดเป็นเชื้อเพลิงในระบบแก็สซิไฟเออร์เบดนิ่งแบบไหลลง PDF
อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์ 141-152
การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ทัศนีย์ วงค์นรา, กนก สมะวรรธนะ, ทรงศักดิ์ สองสนิท 153-162
การวัดปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในน้ำ โดยการดูดกลืนแสงยูวี PDF
แสวง เกิดประทุม, บุญชู ลีลาขจรจิต, เอกชัย ธรรมสัตย์, ทรงเกียรติ รอดแดง, สายชล เสถียรดี, บุญเตือน มงคลแถลง, สุพัฒน์ นวลโกฏ, ศรีวิชัย สู่สุข, นรา สุประพัฒน์โภคา 163-172