Vol 11, No 3 (2016)

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3

Table of Contents

Research Articles

สารบัญและผู้ทรงคุณวุฒิในวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3 Untitled PDF
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ISOLATION AND SCREENING OF MANNANASE PRODUCING BACTERIA FROM MANNAN WASTE PDF
Phanwipa Pangsri 1-10
การประเมินคุณค่าทางทางโภชนะในอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทน จากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษต่อการเจริญเติบโตของปลานิล PDF
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, กิตติมา วานิชกูล, ลลิตา ศิริวัฒนานนท์ 11-20
ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี PDF
อารีย์ สงวนชื่อ, ปณิธาน กระสังข์ 21-30
CHARACTERIZATION OF FLOUR, STARCH AND PROTEIN FROM WHITE AND BLACK ADLAY CULTIVARS PDF
Mayoonkarn Dechkunchorn, Masubon Thongngam 31-40
ผลของการเสริมไข่น้ำต่อคุณภาพของช็อกโกแลตชิฟมัฟฟิน PDF
วัฒนี บุญวิทยา, นันท์ปภัทร์ ทองคำ, ภาสุรี ฤทธิเลิศ 41-54
อิทธิพลของการใส่ปุ๋ยต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2 PDF
รัชตา ทนวิทูวัตร 55-64
ผลของไซโตไคนินและออกซินต่อการเจริญและพัฒนาของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรด PDF
ปิยะวดี เจริญวัฒนะ 65-74
พฤติกรรมการรับสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกพริกขี้หนู กรณีศึกษา : ในเขตหมู่บ้านกลุ่มชัยนาท ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ PDF
วัชราภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์, ศิริลักษณ์ งิ้วใหญ่, ประภัสสร ผมงาม, ศิริอักษร ดีลาภ 75-84
การพัฒนาเคลือบเซรามิกขี้เถ้ามันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร PDF
กฤตยชญ์ คำมิ่ง, คนึงนิต ปทุมมาเกษร 85-94
DEVELOPMENT OF SUGARCANE WAX EXTRACTION METHODS FROM SUGARCANE FILTER CAKE FOR VALUE CREATION PDF
Rotcharek Chakhathanbordee, Sombat Khotavivattana, Klanarong Sriroth 95-106
การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงานจักสานประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของตกแต่งและเครื่องเรือน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา PDF
วุฒิชัย วิถาทานัง 107-120
การใช้พีชคณิตในการพิสูจน์วงรีเก้าจุด PDF
คชินทร์ โกกนุทาภรณ์ 121-134
การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย PDF
พรชัย ปานทุ่ง 135-142
การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุด้วยออนโทโลยี PDF
วิไลลักษณ์ ตรีพืช, วุฒิพงษ์ ชินศรี 143-156