Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2 BIOSUGARS PRODUCTION FOR ETHANOL FERMENTATION FROM RICE STRAW Abstract   PDF
Nipat Sritrakul, Sunee Nitisinprasert, Suttipun Keawsompong
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3 CHARACTERIZATION OF FLOUR, STARCH AND PROTEIN FROM WHITE AND BLACK ADLAY CULTIVARS Abstract   PDF
Mayoonkarn Dechkunchorn, Masubon Thongngam
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 DEFATTED COPRA MEAL HYDROLYSATE AS A NOVEL CANDIDATE FOR PREBIOTIC Abstract   PDF
พรรณวิภา แพงศรี, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, อรุณี อิงคกุล, สุทธิพันธ์ แก้วสมพงษ์
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3 DEVELOPMENT OF SUGARCANE WAX EXTRACTION METHODS FROM SUGARCANE FILTER CAKE FOR VALUE CREATION Abstract   PDF
Rotcharek Chakhathanbordee, Sombat Khotavivattana, Klanarong Sriroth
 
Vol 12, No 1 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 Effect of Community and their Inhabitant Activity on Water Quality in Protected Area in Thailand Abstract   PDF
Ananya Popradit
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 Effect of jellose and passion fruit concentrate on some of physical properties and sensory characteristics of passion fruit gelato ice cream Abstract   PDF
Pratchayaporn Siripinyo, Pattarawadee chaiyapong, Woatthichai Narkrugsa
 
Vol 12, No 1 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 Effect of processing methods on α-amylase and pasting properties of cassava flour Abstract   PDF
Usa Yonkoksung, Sunee Chotineeranat, Kuakoon Piyachomkwan, Klanarong Sriroth
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3 ISOLATION AND SCREENING OF MANNANASE PRODUCING BACTERIA FROM MANNAN WASTE Abstract   PDF
Phanwipa Pangsri
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 JELLOSE AS BINDER FOR THIN-CRISPY CRACKER FROM BLACK GLUTIOUS FLOUR USING MICROWAVE TECHNIQUE Abstract   PDF
Woatthichai Narkrugsa, Pariyichart Therapraserd, Poonyawee Wisestherrakul
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2 Keratinase Fermentation by Bacillus licheniformis KUB-K0006 Abstract   PDF
Warintorn Eaksuree, Akkharadet Prachayakitti, Rutjawate Taharnklaew, Dietmar Haltrich, Sunee Nitisinprasert, Suttipun Keawsompong
 
Vol 10, No 2 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 2 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ประมาณปริมาณเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย ในงานก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Abstract   PDF
ธวัชชัย สีมาโลฤทธิ์, นพรัตน์ สวัสดิ์สกล
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 กระบวนการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่งจากหญ้าแฝก ชุมชน OTOP บ้านปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก Abstract   PDF
พรชัย ปานทุ่ง
 
Vol 10, No 2 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 2 การควบคุมคุณภาพการตอกเสาเข็มโดย สูตรของ Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Abstract   PDF
ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
 
Vol 11, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 1 การคัดเลือกและจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม Abstract   PDF
ประดินันท์ รัศมีพงศ์
 
Vol 12, No 1 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 การคัดแยกและศึกษาสมบัติบางประการของแอคติโนแบคทีเรียที่มีผลต่อการเสื่อมสภาพทางชีววิทยา ของโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย Abstract   PDF
สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การประยุกต์ใช้น้ำมันรำข้าวและสารสกัดจากรำข้าวหอมมะลิแดงในเครื่องสำอางสำหรับผิว Abstract   PDF
จิราภรณ์ ทองตัน, วรพงศ์ ภู่พงศ์
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3 การประเมินคุณค่าทางทางโภชนะในอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบโปรตีนทดแทน จากแปลงปลูกเกษตรปลอดสารพิษต่อการเจริญเติบโตของปลานิล Abstract   PDF
บุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, กิตติมา วานิชกูล, ลลิตา ศิริวัฒนานนท์
 
Vol 9, No 1 (2014): มกราคม - เมษายน 2557 การประเมินประสิทธิผลรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ใหญ่วัยทำงาน Abstract   PDF
พิเชฐ คูชลธารา, สนอง โลหิตวิเศษ, รุจพร ชนะชัย, ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2 การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษเหลือทิ้งของไม้เสม็ดขาว Abstract   PDF
พนุชศดี เย็นใจ, ทรงกลด จารุสมบัติ, ธีระ วีณิน
 
Vol 12, No 2 (2017): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพข้าวเกรียบงาจากปลายข้าวสินเหล็ก Abstract   PDF
เสาวนีย์ ลาดน้อย, อบเชย วงศ์ทอง
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 การพัฒนาการผลิตขนมตาลโดยกล้าเชื้อที่แยกได้จากเนื้อตาลสุก Abstract   PDF
ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์, ปริญญา ฝาระมี, ชลดา รุ่งเรือง, ธัญญารัตน์ ปัญญายิ่ง, เจริญ เจริญชัย
 
Vol 10, No 1 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Publisher 2007 Abstract   PDF
ดาวรถา วีระพันธ์
 
Vol 10, No 2 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 Abstract   PDF
อรรถพร ธนูเพ็ชร์
 
Vol 10, No 1 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า Abstract   PDF
ไพรินทร์ มีศรี, อวยพร มีศรี
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อาหารหลัก 5 หมู่ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ดาวรถา วีระพันธ์, สุภาพรรณ วรศักดิ์
 
Vol 9, No 1 (2014): มกราคม - เมษายน 2557 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้กรอบคำพูดเป็นตัวชี้นำ เรื่อง ชนะกิเลสอย่างสิ้นเชิง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 Abstract   PDF
รัชชภา พิชัย, จงกล แก่นเพิ่ม
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2 การพัฒนาบทเรียนบนเว็บที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซินเนคติกส์ ร่วมกับเทคนิคการคิดนอกกรอบ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
ทัศนีย์ วงค์นรา, กนก สมะวรรธนะ, ทรงศักดิ์ สองสนิท
 
Vol 11, No 1 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกแห้งจากเม็ดบัว Abstract   PDF
กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, ยศพร พลายโถ, อัจจิมา มั่นทน
 
Vol 10, No 1 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Abstract   PDF
กมลมาศ วงษ์ใหญ่, มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
 
Vol 10, No 1 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1 การพัฒนาระบบการให้คะแนนและตัดสินกีฬามวยสากลสมัครเล่น Abstract   PDF
อัจจิมา มั่นทน, สมจินต์ บุตระ
 
Vol 9, No 1 (2014): มกราคม - เมษายน 2557 การพัฒนาระบบควบคุมการชุบฮาร์ดโครมแบบอัตโนมัติโดยใช้ พีแอลซีและเอชเอ็มไอ : กรณีศึกษา บริษัท ไตรภพกลการ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม Abstract   PDF
วีระพัฒน์ คร้ามศรี, บุญธง วสุริย์
 
Vol 11, No 3 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 3 การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุด้วยออนโทโลยี Abstract   PDF
วิไลลักษณ์ ตรีพืช, วุฒิพงษ์ ชินศรี
 
Vol 9, No 3 (2014): กันยายน - ธันวาคม 2557 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจำแนกชนิดไก่ชนไทย Abstract   PDF
กฤษฎา บูรณารมย์, ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง, วิกรม วรรณสุทธิ์
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดพยายัง Abstract   PDF
มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์, ประภากรณ์ คัดทจันทร์
 
Vol 11, No 2 (2016): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 11 ฉบับที่ 2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บแบบผสมผสานด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือ Abstract   PDF
ปิยนันท์ ปานนิ่ม
 
Vol 10, No 1 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 1 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวนซ้ำ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Abstract   PDF
ไพรินทร์ มีศรี, อวยพร มีศรี
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้ำ Abstract   PDF
อมีนา ฉายสุวรรณ
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม Abstract   PDF
ชุมพล จันทร์ฉลอง
 
Vol 9, No 2 (2014): พฤษภาคม - สิงหาคม 2557 การพัฒนาสื่อแผ่นป้ายมัลติมีเดีย เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
รวิวรรณ ศรีสว่างวรกุล
 
Vol 10, No 3 (2015): วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที 10 ฉบับที่ 3 การพัฒนาส่วนผสมของธูปเพื่อลดสารก่อมะเร็งในควันธูป Abstract   PDF
นักรบ เจริญสุข, ดร.รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง, ผศ.ดร.ดุษณี ศุภวรรธนะกุล, รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์
 
1 - 40 of 118 Items 1 2 3 > >>