วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน

ปีที่ 4 ฉบับที 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

เผยแพร่แล้ว: 2016-12-01

วาทกรรมกลอนลำของศิลปินแห่งชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม

พิทยวัฒน์ พันธะศรี, อัฐพล อินต๊ะเสนา

105-128

ดูเล่มทุกฉบับ