วารสารวิชาการวิถีสังคมมนุษย์ (Journal of the way human society)

วารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทำโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสองท่าน

ข่าวประกาศ

 
ไม่มีข่าวประกาศที่เผยแพร่
 
ข่าวประกาศอื่นๆ...

ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 (2016): กรกฎาคม-ธันวาคม 2559

สารบัญ

บทความ (Articles)

ชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำท่าจีน pdf
กำพล จำปาพันธ์ 1-61
วัดท่าพระเจริญพรต : หลักฐานพุทธศิลป์สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์ pdf
ธีระวัฒน์ แสนคำ 62-76
หุ่นละครเล็กกับการถ่ายทอด pdf
คำรณ สุนทรานนท์ 77-104
วาทกรรมกลอนลำของศิลปินแห่งชาติในด้านคุณธรรมจริยธรรม pdf
พิทยวัฒน์ พันธะศรี, อัฐพล อินต๊ะเสนา 105-128
การสร้างศิลปกรรมรูปครุฑ จากอดีตสมัยสืบสานสู่ปัจจุบันในภูมิภาคเอเชีย pdf
สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ 129-154
งานพุทธศิลป์ฮูปแก้วสี เมืองมรดกโลกหลวงพระบาง pdf
สิปป์ สุขสำราญ 155-167
การสร้างสรรค์ประติมากรรมนูนสูงจากภาพพุทธประวัติ pdf
ไชยพจน์ หวลมานพ 169-196
การศึกษาการใช้แผ่นโลหะทดแทนในการสร้างสรรค์ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะกัดกรด pdf
อาคม เสงี่ยมวิบูล 197-214
แนวคิดการออกแบบลวดลาย 12 นักษัตรบนผลิตภัณฑ์เครื่องถม pdf
รุ่งนภา สุวรรณศรี 215-231
การจัดการเรียนรู้รายวิชา 419317 สุนทรียศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ pdf
หอมหวล บัวระภา 232-254
พฤติกรรมสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ pdf
นงลักษ์ ยุทธศิลปเสวี, สุรีย์ สุทธิสารากร 255-277
แนวคิดในสารคดีท่องเที่ยวเรื่อง “ความฝันที่มั่นสุดท้าย” ของ นิ้วกลม pdf
ศิรดา ทองกลัด, พัชรินทร์ อนันต์ศิริวัฒน์ 278-295
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา บ้านชีทวน pdf
ดุษฎี ช่วยสุข 296-309
การบริหารจัดการโฮมสเตย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ชุมชนผู้ไทยบ้านโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
กานต์ชนก ดาบสมเด็จ 310-327
กลยุทธ์การดำรงชีพที่ชาวนาในพื้นที่ดอนนำมาใช้เพื่อความอยู่รอด : กรณีศึกษา ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี pdf
ปฏิญญา พงษ์ราศรี, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, สานิต ฤทธิ์มนตรี 328-349
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเส้นไหมกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคก ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ pdf
จตุพร พินิจนึก, นภาพร วงศ์วิชิต 350-367
ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม pdf
วิชัย บุญหลักคำ 368-392
การสังเกตเบื้องต้นในประสบการณ์การปฏิบัติการ ‘การเปิดเผยตัวตน’ ของนักศึกษาไทยกลุ่มเควียร์ pdf
พรรณภา ชินทรเดชา 393-408
วิจารณ์หนังสือ “โจน: อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว” pdf
กิจชัย วงศ์ราช 409-414
ปกิณกะ : หลักสูตรท้องถิ่นกับวัฒนธรรมท้องถิ่น pdf
สายหยุด ภูปุย 415-418
สารคดีวัฒนธรรม : “ส้าง” วัดเลียบ เมืองอุบลราชธานี ภูมิปัญญาน้ำกินน้ำใช้ pdf
ปกรณ์ ปุกหุต 419-428
สรุปข่าวเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 pdf
นิลวรรณ สายสมบัติ 429-438